April 18 2015 05:50:38
Navigation
Last Images


Album: Dienos vaizdeliu galerija

PILIEČIO ODIS
Busimos Visagino atomines jėgaines reaktoriaus gabenimas i Klaipėdos į Visaginą gali dar labiau paploninti mūsų alies idą .
Partnerių naujienos
Pirmasis Baltijos alių anarchistų susitikimas (Baltic anarchist meeting, BAM)
REKOMENDUOJAME
Euroizofrenija 2011
Partnerių naujienos
Brell, vieski man, Brell! (Arba, kaip Visagino AE pasitarnaus Rusijai)
Partnerių naujienos
imtai paraų per kelias valandas
Partnerių naujienos
Jurgis M. Kedių situacija ir kairiųjų neveiksnumas
Mūsų baneris
U TIKRĄJĄ DEMOKRATIJĄ
U TIKRĄJĄ DEMOKRATIJĄ

Reklamuokite taip pat ir savo puslapį
Articles Hierarchy
Articles Home » Teisė » Tipiniai bendruomenės įstatai
Tipiniai bendruomenės įstatai

STRAIPSNIS  SU PAVYZDINIAIS ĮSTATAIS

Valdymo sistemų specialistas  Vincentas Jasiulevičius (m. tel. 8614 04676)

        

  LIETUVOS BENDRUOMENIŲ RŪPESČIAI IR ATEITIS                                                                    

 

                                                                       „Pasyvumas, kuris niekada nebuvo priimtinas, šiandien

                                                                         vis  labiau virsta kalte. Niekam nedera likti neveikliam”

                                                                                                Popieius Jonas Paulius II

 

     Šiandien  banytkaimių, seniūnijų, savivaldybių teritorijų gyventojai daniausiai veikia padrikai, neturi bendro suvokimo,  gyventojai - specialistai neanalizuoja kaip spręsti savo vietines, savivaldybės bei bendravalstybines problemas. Nesugeba įtakoti  savo išrinktuosius atstovus savivaldybėse, LR Seime bei seniūnus, merus, pareigūnus, tarnautojus , duoti spręsti klausimus, problemas, teikti įstatymų pataisų projektų pasiūlymus priklausančius  jų kompetencijai, kontroliuoti kaip jie dirba, ar vykdo įsipareigojimus. Kai iniciatyvūs mones kviečia savo kaimynus, bendradarbius  ar pagyvenusiuosius gyventojus (pensininkus, lyg ir daugiau turinčius laiko) ką nors  nuveikti bendram gerovės sukūrimui, atsakymas – kokia iš to man nauda, neturiu laiko. Pasirodo daugelis gyventojų nesupranta, kad tik apsijungus į bendruomenes (asociacijas), išrinkus  jų tarybas ar valdybas pagal gyvenamąsias vietoves galima lengviau spręsti ankščiau paminėtas ir kitas problemas. Čia pasireikš jų vienybėje stiprybė kaip bendruomenės (nes visos valdios labiau įsiklauso kolektyvo – tuo labiau tiesioginių rinkėjų), ne čia  bus analizuojama kokia kilmė kandidatų turto, ką jie nuveikė ankščiau ir kita,  tariamasi kas geriausiai galėtų atstovauti, ką išrinkti į LR Seimą, savivaldybę, (ateityje tiesiogiai išrinkti seniūną, merą). Visuotiniai Bendruomenių susirinkimai ar tarybos (kaip darbdaviai) priiminės gal kartą per ketvirtį savo išrinktųjų  darbo, įsipareigojimų ataskaitas, kontroliuos veiklą. Bendruomenės  išsiryškins savo  gyvenamose vietovėse problemas, parengs vizijas, kaip nori matyti savo kaimą, gyvenvietę, seniūniją, miestą po dešimties ar daugiau metų. Numatys problemų sprendimų būdus, rengs projektus Europos sąjungos fondų įsisavinimui  pas save vietoje, Lietuvoje, mains bedarbystę. Aktyvus bendruomenių darbas  utikrintų kontrolę, tęstinumą projektų, vizijų ir po rinkimų į savivaldybes, LR Seimą. Dėl jau ankščiau paminėtos  galimos Bendruomenių aktyvios veiklos priverčiančios valdias, pareigūnus tarnauti, spręsti problemas, o ne valdininkauti,  danai seniūnai , partijos rodo nedorą iniciatyvą steigdami bendruomenes bei jų tarybas iš viršaus –  Seniūno mona tarybos pirmininkė, seniūnas narys arba seniūno pavaduotojas - Bendruomenes pirmininkas, skverbiasi ir partijų  nariai – sukelia partinius interesus, ar artimi seniūnų aplinkos mones. Seniūnai bendruomenių taryboms gali padėti apsirūpinti patalpomis, techniniais patarnavimais. Tikslinga, kad Lietuvos  Vyriausybė, savivaldybės rastų galimybę išskirti finansinių lėšų  ryšiams ir kitoms būtiniausioms  bendruomenių reikmėms tenkinti. Savivaldybių informacinės tarnybos privalo teikti visokeriopą bendruomenėms informaciją ir apie galimus verslus. Švietėjai (mokytojai) nors mokyklose ir mokina pilietiškumo pagrindų, tačiau patys nedalyvauja praktinėje veikloje, beveik nerodo pilietiškumo pavyzdių. Tokių klausimų nekelia nei savivaldybių Švietimo ir kultūros skyriai, Švietimo ir mokslo ministerija, menkai bendruomenių pasiekimus, problemas propaguoja Nacionalinis radijas, televizija.  Galėtų aktyviau dalyvauti mūsų gerbiami dvasininkai, kaip piliečiai nepolitinėje visuomeninės organizacijos veikloje.  Gyvenamos vietovės bendruomenės  nariai yra visi gyventojai, tačiau į Tarybos ar valdybos sudėtį  privalu rinkti vietinius nepartinius atstovus (sudėtis galėtų  būti 13 – 35 narių: mokytojai, medikai, kunigas, policininkas, bibliotekininkas, verslininkas, savanoris, ūkininkas, ekonomistai, teisininkai ir kitų profesijų aktyvistai  galintys vadovauti plėtros krypčių grupėms, rengiant ilgalaikes  ateities vizijas, projektus, ( pagalbinė mediaga -1996 m. parengta  Kaišiadorių rajono plėtros krypčių programa – vizija 10 – čiai metų, tapusi pavyzdine  savivaldybėms ir pačioms apskritiems, ten apkalbėta ir bendruomenių reikalai, 2004 m. parengta pavyzdiniai bendruomenių įstatai tel. 861404676).  Bendruomenės yra visuomeninės pilietinės nepolitinės organizacijos. Kiekvienas gyventojas, kaip pilietis privalo  jausti pareigą dalyvauti savo bendruomenės veikloje ir tam rasti laiko, taip pat ir  nevyriausybinių visuomeninių organizacijų  aktyvūs atstovai (Jaunimo – Studentų, Blaivybės, aliųjų, Bočių, Narkomanų , Mokytojų ir kitos asocijuotos organizacijos (jų yra keli tūkstančiai).  Tokiu būdu spręsis lengviau  bendruomenių problemos ir specifinės visuomeninių organizacijų problemos, nes Seimo, savivaldybių nariai atsiskaito tik prieš rinkėjus, o ne prieš visuomenines organizacijas  ir jie priima sprendimus.  Danas pasako viskas blogai, tai paklauskime, - o ką padarei, kad būtų geriau, kiek bendruomenės veikloje toms blogybėms pašalinti skyrei laiko? Neveikdami ir tik dejuodami mes ir vaikų vaikai ilgus, ilgus metus būsime vargo kankiniai… Tad veikime ir bendram Lietuvos ir savo gerovės labui…       

 

 

 

 

 

 

Bendruomenių steigimo pavyzdinis įstatų projektas.

 Kaimo (mietelio, seniūnijos) teritorijų Bendruomenių steigimą reglamentuoja Asociacijų (visuomeninių organizacijų) įstatymas, 2004 01 22 Nr. IX-1969. Bendruomenės, kurių veikla apima vieną ar kelis kaimus, seniūniją (seniūnijas), ar rajoną (miestą), registruojasi tose teritorijose esančiuose Valstybės įmonės „Registro centras” Filjaluose. Šio darbo privalo imtis kiekvienas neabejingas gyventojas, švietėjas, burtis į steigėjų iniciatyvines grupes ir plėsti Bendruomenes, vykdyti aktyvią bendruomeninę veiklą, suvokdami, kad jie yra darbdaviai Savivaldybių ir Seimo nariams. Privalo pastoviai kontroliuoti, kaip jų išrinktieji atstovai vykdo prisiimtus įpareigojimus, tarnauja. (Registruojant įstatus, paaiškinimai pasvirusiu šriftu išimami)

 Parengė:Valdymo sistemų specialistas (Knygos – projektas 20 – čiai metų „Lietuvos ateitis pasaulio kontekste, specialistų vilgsnis” 416 psl. 2003 m. vadovas)  Vincentas Jasiulevicius (m. tel. 8614 04676)

 

 

ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ

BENDRUOMENĖS

(ASOCIACIJOS)

ĮSTATAI

 

I. BENDROJI  DALIS

 

1.1. Lekėčių bendruomenė - asociacija (toliau - Bendruomenė) yra savarankiška visuomeninė Lietuvos organizacija, veikianti Šakių (miesto, rajono) Lekėčių miestelio gyvenamojoje vietovėje, vienijanti  ir jos apylinkių piliečius.

1.2. Savo veikloje Bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais teisės aktais bei šiais Įstatais ir 2004 01 22 / Nr. IX–1969 Asociacijų įstatymu.

1.3. Bendruomenė yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę  sąskaitas.

1.4. Bendruomenės  buveinė yra:  Šakių g.. 19 - 1,  LT-…..Šakių r.

 

II.BENDRUOMENĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

2.1. Bendruomenės tikslai:

2.1.1. skatinti pilietinės Bendruomeninės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, pradedant nuo saves, pritraukiant ir nevyriausybines visuomenines organizacijas (jų narius) bendram tikslui –  spartesniam gerovės kūrimui, skatinti  savivaldos plėtrą;

2.1.2. formuoti gerą aplinką (bendruomeninę - pilietinę, teisingumo, kultūros, gamtos, estetinę, tolerancinę ir kt.), vesti švietėjišką darbą pasitelkiant vietos ir iš kitur Šviesuolius, Kultūrininkus.

2.1.3. kurti saugią (glaudiai bendradarbiauti su teisėsaugos organais – steigti policijos rėmėjų grupes) ir patogią gyvenamąją aplinką;

2.1.4. puoselėti šeimos ir Bendruomenės dvasines vertybes;

2.1.5. tenkinti svarbiausius Bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;

2.1.6. ugdyti  Bendruomenės lyderius ir ruošti juos visuomeninei, administracinei ar kitai panašaus pobūdio veiklai. Aktyviai dalyvauti rinkimų kampanijose, aptarinėjant kandidatų biografijas, jų nuveiktus darbus, turto kilmę, - išrenkanti vietinius Bendruomenių atstovus į LR Seimą, Savivaldos tarybą (Ateityje tiesiogiai renkant Seniūnus, Merus). Išklausyti bendruomenėje kartą per ketvirtį ataskaitas per rinkimus išrinktų atstovų ir kartą per pusmetį Seniūno, Mero, kaip vykdo programas, įsipareigojimus. Seniūnijos veiklą, problemas kartą per mėnesį aptarinėti Seniūnijos bendruomenės taryboje. (Nuo bendruomenės narių vienybės, sąmoningumo ir aktyvaus dalyvavimo šiame darbe bei reiklumo, kaip darbdavių išriktiems atstovams, priklausys spartesnis gerovės sukūrimas dėl bendruomenės kiekvieno nario ir Lietuvoje. Tuo pačiu lengviau spręsis visuomeninių organizacijų keliamos problemos, nes u sprendimų priėmimą ir kontrolę atsako ir atsiskaito tik bendruomenių išrinkti atstovai bei jų paskirti pareigūnai, tarnautojai).

2.1.7. atstovauti Lekėčių bendruomenę vietos savivaldos - Seniūnijos taryboje - posėdiuose (Vadovautis LR Vidaus reikalų ministro 2002 08 13 Įsakymu Nr. 383 patvirtintais PAVYZDINIAIS SENIŪNIJOS TARYBOS NUOSTATAIS) ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;

2.2.         Siekdama savo tikslų bendruomenė:

2.2.1. buria pagal gyvenamąją vietovę

Bendruomenės narius bendrai veiklai;

2.2.2. organizuoja įvairius renginius, diskusijas Bendruomenės narius dominančiais klausimais, kuria grupes Projektų sukūrimui ir įgyvendinimui;

2.2.3. bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi su analogiškomis Bendruomenėmis Lietuvoje ir usienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;

2.2.4. bendrauja su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis bei vietos specialistais, šviesuoliais parengiant ir įgyvendinant bendrumenės aktuoalius projektus, organizuoja mokslo populiarinimo dienas;

2.2.5. dalyvauja panašaus pobūdio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose (asociacijose, susivienijimuose, sąjungose ir kt.);

2.2.6. rūpinasi Lekėčių ir jos apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu;

2.2.7. remia gerinančius vietinio uimtumo bei organizacinius, ekonominius projektus utikrinančius gyventojų gerovę;

2.2.8. gina bendruomenės narių teises, teikia nemokamas konsuoltacijas gyventojams;

2.2.9. vietinių iniciatyvų grupė, pritraukdama regiono konsultantus, padeda seniūnijų (kaimų, miestelių) monėms susiburti, identifikuoti savo problemas ir sudaryti galimų veiksmų planą. kaip galima spręsti, kokioms problemoms teikiami prioritetai, kokie mokymai, parama reikalingi problemų sprendimui, kokios galimos bendradarbiavimo formos tarp vietos valdios ir bendruomenės. (pavz. bendruomenių problemos: asocialus elgesys, gyvenamųjų sąlygų pagerinimas, jaunimo ir darbingų monių  uimtumas, santykiai su vietos valdia. Siekiant išspręsti prioritetines problemas, pirmiausia atkuriama kulturos centrai - Jaunimo namai, bibliotekos bei vaikų dienos centrai, kuriuose vaikams padedama ruošti pamokas, organizuojamos ekskursijos bei vasaros stovyklos. Jauni monės įtraukiami į įvairius mokymus (marketingo, kompiuterinio raštingumo, sudaromos sąlygos naudotis internetu –informacija, mokoma verslumo – sudaryti verslo planus ir kt.).

2.2.10. kuria Lekėčių vystymosi 10-15 metų viziją bei įvairiai veiklai palankią infrastruktūrą įsiliejančia į regiono (rajono, miesto) plėtros planą - programą; Teikia siūlymus, reikalavimus Seniūnijai, Savivaldybei  bei Bendruomenės atstovui Seime.

2.2.11.vykdo kitą Bendruomenės veiklą  Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose

 

III. BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendruomenės nariai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) usieniečiai, nuolat gyvenantys, dirbantys, besimokantys Lekėčiuose bei jų apylinkėse, siekiantys Bendruomenės tikslų ir usiregistravę Bendruomenės Valdybos nustatyta tvarka.

3.2. Bendruomenę sudaro: nariai ir garbės nariai.

3.3. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos pilietis ir (ar) usienietis bei gimtųjų vietų Tėviškėnas ypatingai nusipelnęs

 Bendruomenei. Garbės nario statusas suteikiamas visuotinio susirinkimo sprendimu.

3.4. Bendruomenės nariai turi teisę:

3.4.1. dalyvauti Bendruomenės Valdybos posėdiuose, gauti visą informaciją apie Bendruomenės veiklą;

3.4.2. rinkti ir būti renkami į Bendruomenės vadovaujančiuosius organus;

3.4.3. teikti (intelektualinį indėlį) pasiūlymus, kritikuoti Bendruomenės veiklą;

3.4.4. steigti Darbo grupes pastoviai veiklai arba iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Bendruomenės tikslus, įgyvendinti;

3.4.5. savo noru atsisakyti narystės bendruomenėje.Tokiu atvėju stojamieji nario  įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenei nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąinami.

3..5. Bendruomenės narių pareigos:

3.5.1. laikytis Bendruomenės įstatų, dalyvauti Bendruomenės veikloje;

3.5.2. dalyvauti visuotiniuose Bendruomenės narių susirinkimuose;

3.5.3. mokėti nario mokestį.

3.6. Narystes Bendruomenėje pasibaigimo pagrindai:

3.6. l. savanoriškas atsisakymas;

3.6.2. Bendruomenės likvidavimas;

3.6.3. pašalinimas iš Bendruomenės valdymo organų, pasmerkimas Bendruomenės nario dėl:

3.6.3.1.Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Bendruomenės įstatų, paeidimų;

3.6.3.2. Bendruomenės kompromitavimo Lietuvoje bei usienyje.

3.7. Sprendimą dėl pašalinimo iš Bendruomenės valdymo organų priima Bendruomenės visuotinis susirinkimas.

IV. BENDRUOMENĖS SANDARA

4.1. Aukščiausias Bendruomenės valdymo organas yra visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), nuolatinis valdymo organas –Bendruomenės Valdyba (toliau – Valdyba arba Taryba, (kurią sudaro nepartiniai piliečiai. Valdybos (tarybos) nariui įstojus į politinę partiją, jis yra atšaukiamas ir išrenkamas nepartinis asmuo - išvengiama ideologinių priešpriešų), jeigu Bendruomenės teritorija sutampa su seniūnijos administravimo teritorija. Seniūnijos Tarybos (valdybos) posėddiams patalpas skiria ir posėdius  techniškai aptarnauja Seniūnija.

4.2. Visuotinis Bendruomenes narių susirinkimas yra aukščiausias Bendruomenės valdymo organas, sprendiantis svarbiausius Bendruomenei klausimus.

4.3. Visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas:

4.3.1. svarsto ir tvirtina Bendruomenes įstatus, jų pakeitimus ir papildymus, išrenka nepartinius atstovus į  Bendruomenės valdymo organus;

4.3.2. atviru arba slaptu balsavimu 2 metų kadencijai renka Pirmininką;

4.3.3. nustato Valdybos ar Tarybos narių skaičių, 2 metų kadencijai renka Valdybos ar Tarybos narius;

 4.3.4. renka Revizijos komisiją;

4.3.5. nustato nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;

4.3.6. sprendia Garbės nario statuso suteikimo, sustabdymo ar panaikinimo klausimus;

4.3.7. svarsto ir tvirtina Valdybos (Pirmininko) bei Revizijos komisijos veiklos ataskaitą;

4.3.8. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę bei metų veiklos programą;

4.3.9. sprendia kitus Bendruomenei svarbius klausimus šių Įstatų ir LR įstatymų rėmuose.

4.4. Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per l metus,

Visuotinis susirinkimas šaukiamas Valdybos arba 1/5 Bendruomenės narių iniciatyva. Susirinkimo vietą ir laiką bei paskelbimo tvarką, informacijos pateikimo tvarką nustato Valdyba.

4.5. Visuotinio susirinkimo sprendimai teisėti, jeigu jame dalyvauja ne maiau, kaip 1/2 Bendruomenės narių. Sprendimai priimami dalyvaujančių Susirinkime narių balsų  dauguma.

Jeigu į Susirinkimą nesusirenka reikiamas narių skaičius, susirinkimas kviečiamas po 2-jų savaičių ir sprendimai priimami dalyvaujančių Bendruomenės narių dauguma.

4.6. Tarp susirinkimų Bendruomenės darbui vadovauja Valdyba ar Taryba.

4.7. Bendruomenės Valdyba:

4.7.1. priima Valdybos darbo reglamentą;

4.7.2. nustato Valdybos struktūrą, renka Pirmininko 1-3 pavaduotojus, Atsakingąjį sekretorių, Idininką;

4.7.3. tvirtina  Darbo grupių  vadovus, koordinuojančius  atskiras Bendruomenės veiklos sritis;

4.7.4. šaukia visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą, teikia susirinkimo darbotvarkę;

4.7.5. vykdo Visuotinio susirinkimo patvirtintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus renginius, tvarko lėšas, skirtas veiklos programai įgyvendinti;

4.7.6. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir usienio organizacijomis, Bendruomenės vardu dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose;

4.7.7. ieško lėšų Bendruomenės veiklai finansuoti;.

4.7.8. vykdo kitą Bendruomenės veiklą  Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose.

4.8. 1/2 Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Valdyba ar jos nariu, Valdyba ar jos narys privalo sustabdyti įgaliojimus iki Susirinkimo.

4.9. Valdybai arba daugiau nei 1/2 jos narių sustabius įgaliojimus, per l mėnesį iniciatyvinė grupė, sudaryta iš ne maiau kaip 1/5 Bendruomenės  narių, šaukia neeilinį visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą.

4.10. Valdybos veiklą koordinuoja ir Bendruomenei atstovauja Susirinkimo išrinktas Pirmininkas.

4.11. Pirmininkas:

4.11.1. atstovauja Bendruomenę palaikant ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir usienyje;

4.11.2. pasirašo Bendruomenės Valdybos sprendimus ir priiūri jų vykdymą;

4.11.3. vadovauja Bendruomenės Valdybos darbui;

4.12. 1/2 Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Pirmininku, jis sustabdo įgaliojimus iki visuotino Bendruomenės narių susirinkimo.

V. VEIKLOS KONTROLĖ

5.1. Bendruomenės finansinių metų pradios ir pabaigos datos sutampa su kalendorinių metų pradia, pabaiga. Finansinių Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija, kurios narius renka ir keičia visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas.

5.2. Revizijos komisiją sudaro 3 asmenys, renkami  Susirinkimo 2 metų kadencijai.

5.3. Revizijos komisijos nariai savo darbe vadovaujasi Bendruomenės įstatais, Revizijos komisijos

darbo reglamentu.

5.4. Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per melus pateikia Susirinkimui ataskaitą.

VI. BENDRUOMENĖS TURTAS 

6.1. Bendruomene savarankiškai disponuoja jai priklausančiu turtu ir lėšomis. U savo

prievoles atsako visu savo turtu.

6.2. Bendruomenės turtą sudaro:

6.2. l. savanoriški Bendruomenės narių įnašai bei nario mokestis;

6.2.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

6.2.3.  nevalstybinių   organizacijų,   tarptautinių   visuomeninių   organizacijų   dovanotus (paaukotos) lėšos;

6.2.4. kredito įstaigų palūkanos u saugomas Bendruomenės lėšas;

6.2.5. skolinto kapitalo lėšos;

6.2.6. kitos teisėtai gautos, įsigytos lėšos.

6.3. Bendruomenė lėšas naudoja finansuoti išlaidoms, susijusioms su jos tikslų įgyvendinimu.

 

VII. VEIKLOS PASIBAIGIMAS

7.1.Bendruomenės veikla pasibaigia visuotino Bendruomenės narių susirinkimo sprendimu, jei u tokį sprendimą balsuoja ne maiau kaip 2/3 Bendruomenės narių arba  kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais.

7.2.Likviduojant Bendruomenę, jos turtas ir lėšos paskirstomas pagal   visuotino Bendruomenės narių susirinkimo išrinktos likvidacinės komisijos nuostatus, patvirtintus tame Susirinkime.

 

Įstatai priimti Lekečių bendruomenės steigiamajame susirinkime 2004 m.         . mėn. 13 d. 

 

         Lekėčių bendruomenės pirmininkas                                     Jonas  Petraitis

Dalintis
Comments
#901 | Benedict on April 09 2015 12:11:00
Using social media in a skillful way and having the desire to change your
sales approach, is enough.

Look into my blog: Social
Selling Made Simple guide
#902 | Alonzo on April 09 2015 17:29:13
These are actually impressive ideas in concerning blogging.
You have touched some fastidious factors here. Any way keep up wrinting.


my web site: android hacks
no root
#903 | Earl on April 09 2015 18:55:25
There are many blogs, fashion _how-to_ articles
and of course some great maternity wear online stores to keep you
looking gorgeous throughout your pregnancy. Lots of big
brands have brought in specialized designers to come up with new maternity items that are in fashion. It is now
much simpler to find appealing, flattering maternity clothing online.
So without nay further delay start shopping for such
dresses.

Check out my blog - _________________
#904 | Lan on April 09 2015 22:01:51
Good article. I'm facing many of these issues as well..


my web-site - hipnosis ericksoniana
#905 | Beulah on April 10 2015 17:08:21
Write more, thats all I have to say. Literally, it
seems as though you relied on the video to make your point.
You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just
posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?Feel free to visit my homepage injustice ios hacks (www.kiwibox.com)
#906 | Allan on April 11 2015 02:55:25
You've made some really good points there. I looked on the net
for more info about the issue and found most individuals
will go along with your views on this website.

my page ... motorola abacus24 7
#907 | Margot on April 11 2015 12:11:14
Greetings from California! I'm bored at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
I enjoy the knowledge you present here and can't wait to take a look
when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good
site!

my web site android hacks games
#908 | Cleo on April 12 2015 03:21:56
Verify in with your self and ask your Self to display you what the issue is.
They can tell you about your past, current and future all in 1 reading.
Or perhaps you ought to merely pick the Greatest network and just begin there?


Feel free to surf to my web blog; irlclub.computer
#909 | Rosetta on April 12 2015 05:46:40
A person essentially lend a hand to make critically
posts I'd state. That is the very first time I frequented your web page and so far?
I amazed with the analysis you made to make this actual post amazing.
Fantastic task!

Also visit my web-site resolution hdmi plated
#910 | Agnes on April 14 2015 11:51:54
This is a topic which is close to my heart... Cheers! Exactly where are
your contact details though?

Check out my homepage - xxx
#911 | Brittney on April 14 2015 12:51:18
Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout
out and say I truly enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?
Thank you!

my site :: marvel contest of champions hack free
download (psychedeliclemo14.wordpress.com)
#912 | Carina on April 15 2015 04:08:53
It's perfect time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I've read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or
tips. Perhaps you could write next articles referring to this article.

I desire to read more things about it!

My blog post :: hdr cx130 hdr
#913 | Lashay on April 16 2015 04:00:55
Keep reading for career options in the business field.
Flash website design is one step further in website
designing. No matter what size project you have in mind, getting started really is as easy as
giving us a call or filling out the online request form to schedule a consultation.

My blog - rustic metal ceiling
#914 | Rene on April 16 2015 13:41:10
Like with any other various small business, your church can be helped by a well-organized and basically appropriately well prepared internet (homebook.pl) site.
It is also possible to host Quick - Books add-ons with the setup of Quick - Books hosting infrastructure to ensure that Quick - Books could be equipped having its important add-ons to really make the application more feasible.
'Your gift will help organizers connect with voters in Nevada and lay important groundwork for
more initiatives like this across the country.
#915 | Justin on April 17 2015 09:59:56
Ido nnot know if it's just me or if everybody else encountering
issues with yourr website. It appears as iff some of the text
within your posts are running off the screen. Can someone else please cmment and
let me know if this is happening to them as well?
This may be a issue with my browser because I've had tis
happen previously. Thank you

My webpage crack
#916 | Alvin on April 17 2015 10:40:23
Excellent items from you, man. I've be aware your stuff prior to and you're simply extremely great.
I really like what you've obtained right here, really like what you are saying and the way in which during which you assert it.
You are making it entertaining and you continue to take care of
to stay it wise. I cant wait to learn far more from you.
This is actually a great web site.

Also visit my website jak zadowolic
kobiete
#917 | Nichol on April 17 2015 11:11:47
Howdy! This blog post couldn't be written any better! Going through this article reminds
me of my previous roommate! He continually kept preaching about this.
I'll forward this information to him. Pretty sure he will have
a good read. I appreciate you for sharing!

Also visit my web blog: jak zadowolic kobiete palcem
#918 | Jonelle on April 17 2015 11:27:25
Different search engines index and rank websites according to their own algorithms, although many
SEO tips focus on keywords and link building because they are common to almost all Backlink Search (Donnell52W86848.Wordpress.Com) engines.
There are far more opportunities for keyword optimization than simply
throwing a keyword or phrase into your page content.
SEO is a complex but effective process that dramatically improves the
visibility of your business website, bringing targeted potential customers to your site and increasing your profits.
#919 | Tawnya on April 17 2015 11:29:24
Relevant and high quality write-ups are still the way to go if you want to achieve long-term success.
Just filling in your Meta tags, title and description is not enough
to grab the attentionn of the search engines because their focus is now on site
relevancy. For businesses that fall into one of these categories the
benefits of this new feature are pretty exciting.


My weblog: seo factors
#920 | Kacey on April 18 2015 04:33:15
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement
account it. Look complicated to more delivered agreeable from you!
However, how can we be in contact?

my website :: You're my boss
Post Comment
Name:

Validation Code:
Validation Code


Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
REKOMENDUOJAME
Jei a kandidatuočiau į parlamentą.Dalyvausiu ar ne artėjančiuose parlamento (Seimo) rinkimuose neesu galutinai apsisprendęs, tačiau nuolatos esu klausiamas apie savo nuostatas vienu ar kitu klausimu. Todėl nutariau visą kas mano manymu yra keistina Lietuvoje ir kas yra svarbu suvesti į į tekstą. Tai tęstinis tekstas, į kurį įtraukinėsiu ir naujus atsakymus ir atsiradus naujoms aplinkybėms papildysiu jau esančius. Jei kalbėti apie pamatines nuostatas apibrėiančias mano įsitikinimus kaip turį sąveikauti pilietis su valstybę o valstybė elgtis piliečio atvilgiu, tai susivestu į teiginį : Tik i laisvų piliečių, turinčių realias galimybes dalyvauti valstybės valdyme, sudaryta valstybė yra gyvybinga ir turį galimybę ilikti. Po sąvoka laisvas pilietis a suprantu tokią piliečio padėti , kurioje pilietis nėra suvarytas nei atrių socialinių ekonominių problemų nei yra priverstas kentėti politinį ar kitokį diktatą. iandieninė piliečių padėtis Lietuvoje nėra gera, o toliau tebevykstantys procesas ią padėtį dar labiau blogina. Didiausiomis valstybės sandaros problemomis matu: valdios centralizavime, biurokratijos įsigalėjime, įstatymų smulkmenikume ir tų pačių teisės aktų prietaravimuose vienas kitam, kontroliuojančių valstybės institucijų perteklinės galios ir pernelyg didelis kiekis pačių kontroliuojančių institucijų, pilietinės kontrolės mechanizmų nebuvime. Ekonominėje problematikos iskirčiau pernelyg didelę stambaus kapitalo įtaka ir disbalansą tarp kūrinančio ekonomikos sektoriaus ir spekuliacinio kapitalo (vadinamojo finansinio sektoriaus) , kuris lugdo realų ekonomikos sektorių. Pernelyg didelė koncentracija ir didelis faktikai monopolinę padėtį turinčių įmonių skaičius įstumia Lietuvos ekonomiką į pavojingos stagnacijos būseną. emiau a pateikiu savo tolesnės ivadas visuomenės, ir valstybės raidos . Jų pagrindu patekęs į Seimą inicijuočiau atitinkamų teisės aktų pakeitimus arba palaikyčiau kitų siūlymus dėl pakeitimų.
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Banneriai
Aktualu
Nepriklausomybė be laisvės;.
.
Vitalijus Balkus. Ne apie rudus, ne apie ydrus ir net ne apie raudonus;.
Draugai
.
.
.
.
Occupy Vilnius
TIK EKO
Lighting mirrror
692,900 unique visits
Access denied for user 'a5210184'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'a5210184'@'localhost' (using password: NO)