May 24 2015 22:08:35
Navigation
Last Images


Album: Dienos vaizdeliu galerija

PILIEČIO ODIS
Busimos Visagino atomines jėgaines reaktoriaus gabenimas i Klaipėdos į Visaginą gali dar labiau paploninti mūsų alies idą .
Partnerių naujienos
Pirmasis Baltijos alių anarchistų susitikimas (Baltic anarchist meeting, BAM)
REKOMENDUOJAME
Euroizofrenija 2011
Partnerių naujienos
Brell, vieski man, Brell! (Arba, kaip Visagino AE pasitarnaus Rusijai)
Partnerių naujienos
imtai paraų per kelias valandas
Partnerių naujienos
Jurgis M. Kedių situacija ir kairiųjų neveiksnumas
Mūsų baneris
U TIKRĄJĄ DEMOKRATIJĄ
U TIKRĄJĄ DEMOKRATIJĄ

Reklamuokite taip pat ir savo puslapį
Articles Hierarchy
Articles Home » Teisė » Tipiniai bendruomenės įstatai
Tipiniai bendruomenės įstatai

STRAIPSNIS  SU PAVYZDINIAIS ĮSTATAIS

Valdymo sistemų specialistas  Vincentas Jasiulevičius (m. tel. 8614 04676)

        

  LIETUVOS BENDRUOMENIŲ RŪPESČIAI IR ATEITIS                                                                    

 

                                                                       „Pasyvumas, kuris niekada nebuvo priimtinas, šiandien

                                                                         vis  labiau virsta kalte. Niekam nedera likti neveikliam”

                                                                                                Popieius Jonas Paulius II

 

     Šiandien  banytkaimių, seniūnijų, savivaldybių teritorijų gyventojai daniausiai veikia padrikai, neturi bendro suvokimo,  gyventojai - specialistai neanalizuoja kaip spręsti savo vietines, savivaldybės bei bendravalstybines problemas. Nesugeba įtakoti  savo išrinktuosius atstovus savivaldybėse, LR Seime bei seniūnus, merus, pareigūnus, tarnautojus , duoti spręsti klausimus, problemas, teikti įstatymų pataisų projektų pasiūlymus priklausančius  jų kompetencijai, kontroliuoti kaip jie dirba, ar vykdo įsipareigojimus. Kai iniciatyvūs mones kviečia savo kaimynus, bendradarbius  ar pagyvenusiuosius gyventojus (pensininkus, lyg ir daugiau turinčius laiko) ką nors  nuveikti bendram gerovės sukūrimui, atsakymas – kokia iš to man nauda, neturiu laiko. Pasirodo daugelis gyventojų nesupranta, kad tik apsijungus į bendruomenes (asociacijas), išrinkus  jų tarybas ar valdybas pagal gyvenamąsias vietoves galima lengviau spręsti ankščiau paminėtas ir kitas problemas. Čia pasireikš jų vienybėje stiprybė kaip bendruomenės (nes visos valdios labiau įsiklauso kolektyvo – tuo labiau tiesioginių rinkėjų), ne čia  bus analizuojama kokia kilmė kandidatų turto, ką jie nuveikė ankščiau ir kita,  tariamasi kas geriausiai galėtų atstovauti, ką išrinkti į LR Seimą, savivaldybę, (ateityje tiesiogiai išrinkti seniūną, merą). Visuotiniai Bendruomenių susirinkimai ar tarybos (kaip darbdaviai) priiminės gal kartą per ketvirtį savo išrinktųjų  darbo, įsipareigojimų ataskaitas, kontroliuos veiklą. Bendruomenės  išsiryškins savo  gyvenamose vietovėse problemas, parengs vizijas, kaip nori matyti savo kaimą, gyvenvietę, seniūniją, miestą po dešimties ar daugiau metų. Numatys problemų sprendimų būdus, rengs projektus Europos sąjungos fondų įsisavinimui  pas save vietoje, Lietuvoje, mains bedarbystę. Aktyvus bendruomenių darbas  utikrintų kontrolę, tęstinumą projektų, vizijų ir po rinkimų į savivaldybes, LR Seimą. Dėl jau ankščiau paminėtos  galimos Bendruomenių aktyvios veiklos priverčiančios valdias, pareigūnus tarnauti, spręsti problemas, o ne valdininkauti,  danai seniūnai , partijos rodo nedorą iniciatyvą steigdami bendruomenes bei jų tarybas iš viršaus –  Seniūno mona tarybos pirmininkė, seniūnas narys arba seniūno pavaduotojas - Bendruomenes pirmininkas, skverbiasi ir partijų  nariai – sukelia partinius interesus, ar artimi seniūnų aplinkos mones. Seniūnai bendruomenių taryboms gali padėti apsirūpinti patalpomis, techniniais patarnavimais. Tikslinga, kad Lietuvos  Vyriausybė, savivaldybės rastų galimybę išskirti finansinių lėšų  ryšiams ir kitoms būtiniausioms  bendruomenių reikmėms tenkinti. Savivaldybių informacinės tarnybos privalo teikti visokeriopą bendruomenėms informaciją ir apie galimus verslus. Švietėjai (mokytojai) nors mokyklose ir mokina pilietiškumo pagrindų, tačiau patys nedalyvauja praktinėje veikloje, beveik nerodo pilietiškumo pavyzdių. Tokių klausimų nekelia nei savivaldybių Švietimo ir kultūros skyriai, Švietimo ir mokslo ministerija, menkai bendruomenių pasiekimus, problemas propaguoja Nacionalinis radijas, televizija.  Galėtų aktyviau dalyvauti mūsų gerbiami dvasininkai, kaip piliečiai nepolitinėje visuomeninės organizacijos veikloje.  Gyvenamos vietovės bendruomenės  nariai yra visi gyventojai, tačiau į Tarybos ar valdybos sudėtį  privalu rinkti vietinius nepartinius atstovus (sudėtis galėtų  būti 13 – 35 narių: mokytojai, medikai, kunigas, policininkas, bibliotekininkas, verslininkas, savanoris, ūkininkas, ekonomistai, teisininkai ir kitų profesijų aktyvistai  galintys vadovauti plėtros krypčių grupėms, rengiant ilgalaikes  ateities vizijas, projektus, ( pagalbinė mediaga -1996 m. parengta  Kaišiadorių rajono plėtros krypčių programa – vizija 10 – čiai metų, tapusi pavyzdine  savivaldybėms ir pačioms apskritiems, ten apkalbėta ir bendruomenių reikalai, 2004 m. parengta pavyzdiniai bendruomenių įstatai tel. 861404676).  Bendruomenės yra visuomeninės pilietinės nepolitinės organizacijos. Kiekvienas gyventojas, kaip pilietis privalo  jausti pareigą dalyvauti savo bendruomenės veikloje ir tam rasti laiko, taip pat ir  nevyriausybinių visuomeninių organizacijų  aktyvūs atstovai (Jaunimo – Studentų, Blaivybės, aliųjų, Bočių, Narkomanų , Mokytojų ir kitos asocijuotos organizacijos (jų yra keli tūkstančiai).  Tokiu būdu spręsis lengviau  bendruomenių problemos ir specifinės visuomeninių organizacijų problemos, nes Seimo, savivaldybių nariai atsiskaito tik prieš rinkėjus, o ne prieš visuomenines organizacijas  ir jie priima sprendimus.  Danas pasako viskas blogai, tai paklauskime, - o ką padarei, kad būtų geriau, kiek bendruomenės veikloje toms blogybėms pašalinti skyrei laiko? Neveikdami ir tik dejuodami mes ir vaikų vaikai ilgus, ilgus metus būsime vargo kankiniai… Tad veikime ir bendram Lietuvos ir savo gerovės labui…       

 

 

 

 

 

 

Bendruomenių steigimo pavyzdinis įstatų projektas.

 Kaimo (mietelio, seniūnijos) teritorijų Bendruomenių steigimą reglamentuoja Asociacijų (visuomeninių organizacijų) įstatymas, 2004 01 22 Nr. IX-1969. Bendruomenės, kurių veikla apima vieną ar kelis kaimus, seniūniją (seniūnijas), ar rajoną (miestą), registruojasi tose teritorijose esančiuose Valstybės įmonės „Registro centras” Filjaluose. Šio darbo privalo imtis kiekvienas neabejingas gyventojas, švietėjas, burtis į steigėjų iniciatyvines grupes ir plėsti Bendruomenes, vykdyti aktyvią bendruomeninę veiklą, suvokdami, kad jie yra darbdaviai Savivaldybių ir Seimo nariams. Privalo pastoviai kontroliuoti, kaip jų išrinktieji atstovai vykdo prisiimtus įpareigojimus, tarnauja. (Registruojant įstatus, paaiškinimai pasvirusiu šriftu išimami)

 Parengė:Valdymo sistemų specialistas (Knygos – projektas 20 – čiai metų „Lietuvos ateitis pasaulio kontekste, specialistų vilgsnis” 416 psl. 2003 m. vadovas)  Vincentas Jasiulevicius (m. tel. 8614 04676)

 

 

ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ

BENDRUOMENĖS

(ASOCIACIJOS)

ĮSTATAI

 

I. BENDROJI  DALIS

 

1.1. Lekėčių bendruomenė - asociacija (toliau - Bendruomenė) yra savarankiška visuomeninė Lietuvos organizacija, veikianti Šakių (miesto, rajono) Lekėčių miestelio gyvenamojoje vietovėje, vienijanti  ir jos apylinkių piliečius.

1.2. Savo veikloje Bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais teisės aktais bei šiais Įstatais ir 2004 01 22 / Nr. IX–1969 Asociacijų įstatymu.

1.3. Bendruomenė yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę  sąskaitas.

1.4. Bendruomenės  buveinė yra:  Šakių g.. 19 - 1,  LT-…..Šakių r.

 

II.BENDRUOMENĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

2.1. Bendruomenės tikslai:

2.1.1. skatinti pilietinės Bendruomeninės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, pradedant nuo saves, pritraukiant ir nevyriausybines visuomenines organizacijas (jų narius) bendram tikslui –  spartesniam gerovės kūrimui, skatinti  savivaldos plėtrą;

2.1.2. formuoti gerą aplinką (bendruomeninę - pilietinę, teisingumo, kultūros, gamtos, estetinę, tolerancinę ir kt.), vesti švietėjišką darbą pasitelkiant vietos ir iš kitur Šviesuolius, Kultūrininkus.

2.1.3. kurti saugią (glaudiai bendradarbiauti su teisėsaugos organais – steigti policijos rėmėjų grupes) ir patogią gyvenamąją aplinką;

2.1.4. puoselėti šeimos ir Bendruomenės dvasines vertybes;

2.1.5. tenkinti svarbiausius Bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;

2.1.6. ugdyti  Bendruomenės lyderius ir ruošti juos visuomeninei, administracinei ar kitai panašaus pobūdio veiklai. Aktyviai dalyvauti rinkimų kampanijose, aptarinėjant kandidatų biografijas, jų nuveiktus darbus, turto kilmę, - išrenkanti vietinius Bendruomenių atstovus į LR Seimą, Savivaldos tarybą (Ateityje tiesiogiai renkant Seniūnus, Merus). Išklausyti bendruomenėje kartą per ketvirtį ataskaitas per rinkimus išrinktų atstovų ir kartą per pusmetį Seniūno, Mero, kaip vykdo programas, įsipareigojimus. Seniūnijos veiklą, problemas kartą per mėnesį aptarinėti Seniūnijos bendruomenės taryboje. (Nuo bendruomenės narių vienybės, sąmoningumo ir aktyvaus dalyvavimo šiame darbe bei reiklumo, kaip darbdavių išriktiems atstovams, priklausys spartesnis gerovės sukūrimas dėl bendruomenės kiekvieno nario ir Lietuvoje. Tuo pačiu lengviau spręsis visuomeninių organizacijų keliamos problemos, nes u sprendimų priėmimą ir kontrolę atsako ir atsiskaito tik bendruomenių išrinkti atstovai bei jų paskirti pareigūnai, tarnautojai).

2.1.7. atstovauti Lekėčių bendruomenę vietos savivaldos - Seniūnijos taryboje - posėdiuose (Vadovautis LR Vidaus reikalų ministro 2002 08 13 Įsakymu Nr. 383 patvirtintais PAVYZDINIAIS SENIŪNIJOS TARYBOS NUOSTATAIS) ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;

2.2.         Siekdama savo tikslų bendruomenė:

2.2.1. buria pagal gyvenamąją vietovę

Bendruomenės narius bendrai veiklai;

2.2.2. organizuoja įvairius renginius, diskusijas Bendruomenės narius dominančiais klausimais, kuria grupes Projektų sukūrimui ir įgyvendinimui;

2.2.3. bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi su analogiškomis Bendruomenėmis Lietuvoje ir usienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;

2.2.4. bendrauja su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis bei vietos specialistais, šviesuoliais parengiant ir įgyvendinant bendrumenės aktuoalius projektus, organizuoja mokslo populiarinimo dienas;

2.2.5. dalyvauja panašaus pobūdio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose (asociacijose, susivienijimuose, sąjungose ir kt.);

2.2.6. rūpinasi Lekėčių ir jos apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu;

2.2.7. remia gerinančius vietinio uimtumo bei organizacinius, ekonominius projektus utikrinančius gyventojų gerovę;

2.2.8. gina bendruomenės narių teises, teikia nemokamas konsuoltacijas gyventojams;

2.2.9. vietinių iniciatyvų grupė, pritraukdama regiono konsultantus, padeda seniūnijų (kaimų, miestelių) monėms susiburti, identifikuoti savo problemas ir sudaryti galimų veiksmų planą. kaip galima spręsti, kokioms problemoms teikiami prioritetai, kokie mokymai, parama reikalingi problemų sprendimui, kokios galimos bendradarbiavimo formos tarp vietos valdios ir bendruomenės. (pavz. bendruomenių problemos: asocialus elgesys, gyvenamųjų sąlygų pagerinimas, jaunimo ir darbingų monių  uimtumas, santykiai su vietos valdia. Siekiant išspręsti prioritetines problemas, pirmiausia atkuriama kulturos centrai - Jaunimo namai, bibliotekos bei vaikų dienos centrai, kuriuose vaikams padedama ruošti pamokas, organizuojamos ekskursijos bei vasaros stovyklos. Jauni monės įtraukiami į įvairius mokymus (marketingo, kompiuterinio raštingumo, sudaromos sąlygos naudotis internetu –informacija, mokoma verslumo – sudaryti verslo planus ir kt.).

2.2.10. kuria Lekėčių vystymosi 10-15 metų viziją bei įvairiai veiklai palankią infrastruktūrą įsiliejančia į regiono (rajono, miesto) plėtros planą - programą; Teikia siūlymus, reikalavimus Seniūnijai, Savivaldybei  bei Bendruomenės atstovui Seime.

2.2.11.vykdo kitą Bendruomenės veiklą  Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose

 

III. BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendruomenės nariai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) usieniečiai, nuolat gyvenantys, dirbantys, besimokantys Lekėčiuose bei jų apylinkėse, siekiantys Bendruomenės tikslų ir usiregistravę Bendruomenės Valdybos nustatyta tvarka.

3.2. Bendruomenę sudaro: nariai ir garbės nariai.

3.3. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos pilietis ir (ar) usienietis bei gimtųjų vietų Tėviškėnas ypatingai nusipelnęs

 Bendruomenei. Garbės nario statusas suteikiamas visuotinio susirinkimo sprendimu.

3.4. Bendruomenės nariai turi teisę:

3.4.1. dalyvauti Bendruomenės Valdybos posėdiuose, gauti visą informaciją apie Bendruomenės veiklą;

3.4.2. rinkti ir būti renkami į Bendruomenės vadovaujančiuosius organus;

3.4.3. teikti (intelektualinį indėlį) pasiūlymus, kritikuoti Bendruomenės veiklą;

3.4.4. steigti Darbo grupes pastoviai veiklai arba iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Bendruomenės tikslus, įgyvendinti;

3.4.5. savo noru atsisakyti narystės bendruomenėje.Tokiu atvėju stojamieji nario  įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenei nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąinami.

3..5. Bendruomenės narių pareigos:

3.5.1. laikytis Bendruomenės įstatų, dalyvauti Bendruomenės veikloje;

3.5.2. dalyvauti visuotiniuose Bendruomenės narių susirinkimuose;

3.5.3. mokėti nario mokestį.

3.6. Narystes Bendruomenėje pasibaigimo pagrindai:

3.6. l. savanoriškas atsisakymas;

3.6.2. Bendruomenės likvidavimas;

3.6.3. pašalinimas iš Bendruomenės valdymo organų, pasmerkimas Bendruomenės nario dėl:

3.6.3.1.Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Bendruomenės įstatų, paeidimų;

3.6.3.2. Bendruomenės kompromitavimo Lietuvoje bei usienyje.

3.7. Sprendimą dėl pašalinimo iš Bendruomenės valdymo organų priima Bendruomenės visuotinis susirinkimas.

IV. BENDRUOMENĖS SANDARA

4.1. Aukščiausias Bendruomenės valdymo organas yra visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), nuolatinis valdymo organas –Bendruomenės Valdyba (toliau – Valdyba arba Taryba, (kurią sudaro nepartiniai piliečiai. Valdybos (tarybos) nariui įstojus į politinę partiją, jis yra atšaukiamas ir išrenkamas nepartinis asmuo - išvengiama ideologinių priešpriešų), jeigu Bendruomenės teritorija sutampa su seniūnijos administravimo teritorija. Seniūnijos Tarybos (valdybos) posėddiams patalpas skiria ir posėdius  techniškai aptarnauja Seniūnija.

4.2. Visuotinis Bendruomenes narių susirinkimas yra aukščiausias Bendruomenės valdymo organas, sprendiantis svarbiausius Bendruomenei klausimus.

4.3. Visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas:

4.3.1. svarsto ir tvirtina Bendruomenes įstatus, jų pakeitimus ir papildymus, išrenka nepartinius atstovus į  Bendruomenės valdymo organus;

4.3.2. atviru arba slaptu balsavimu 2 metų kadencijai renka Pirmininką;

4.3.3. nustato Valdybos ar Tarybos narių skaičių, 2 metų kadencijai renka Valdybos ar Tarybos narius;

 4.3.4. renka Revizijos komisiją;

4.3.5. nustato nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;

4.3.6. sprendia Garbės nario statuso suteikimo, sustabdymo ar panaikinimo klausimus;

4.3.7. svarsto ir tvirtina Valdybos (Pirmininko) bei Revizijos komisijos veiklos ataskaitą;

4.3.8. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę bei metų veiklos programą;

4.3.9. sprendia kitus Bendruomenei svarbius klausimus šių Įstatų ir LR įstatymų rėmuose.

4.4. Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per l metus,

Visuotinis susirinkimas šaukiamas Valdybos arba 1/5 Bendruomenės narių iniciatyva. Susirinkimo vietą ir laiką bei paskelbimo tvarką, informacijos pateikimo tvarką nustato Valdyba.

4.5. Visuotinio susirinkimo sprendimai teisėti, jeigu jame dalyvauja ne maiau, kaip 1/2 Bendruomenės narių. Sprendimai priimami dalyvaujančių Susirinkime narių balsų  dauguma.

Jeigu į Susirinkimą nesusirenka reikiamas narių skaičius, susirinkimas kviečiamas po 2-jų savaičių ir sprendimai priimami dalyvaujančių Bendruomenės narių dauguma.

4.6. Tarp susirinkimų Bendruomenės darbui vadovauja Valdyba ar Taryba.

4.7. Bendruomenės Valdyba:

4.7.1. priima Valdybos darbo reglamentą;

4.7.2. nustato Valdybos struktūrą, renka Pirmininko 1-3 pavaduotojus, Atsakingąjį sekretorių, Idininką;

4.7.3. tvirtina  Darbo grupių  vadovus, koordinuojančius  atskiras Bendruomenės veiklos sritis;

4.7.4. šaukia visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą, teikia susirinkimo darbotvarkę;

4.7.5. vykdo Visuotinio susirinkimo patvirtintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus renginius, tvarko lėšas, skirtas veiklos programai įgyvendinti;

4.7.6. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir usienio organizacijomis, Bendruomenės vardu dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose;

4.7.7. ieško lėšų Bendruomenės veiklai finansuoti;.

4.7.8. vykdo kitą Bendruomenės veiklą  Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose.

4.8. 1/2 Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Valdyba ar jos nariu, Valdyba ar jos narys privalo sustabdyti įgaliojimus iki Susirinkimo.

4.9. Valdybai arba daugiau nei 1/2 jos narių sustabius įgaliojimus, per l mėnesį iniciatyvinė grupė, sudaryta iš ne maiau kaip 1/5 Bendruomenės  narių, šaukia neeilinį visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą.

4.10. Valdybos veiklą koordinuoja ir Bendruomenei atstovauja Susirinkimo išrinktas Pirmininkas.

4.11. Pirmininkas:

4.11.1. atstovauja Bendruomenę palaikant ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir usienyje;

4.11.2. pasirašo Bendruomenės Valdybos sprendimus ir priiūri jų vykdymą;

4.11.3. vadovauja Bendruomenės Valdybos darbui;

4.12. 1/2 Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Pirmininku, jis sustabdo įgaliojimus iki visuotino Bendruomenės narių susirinkimo.

V. VEIKLOS KONTROLĖ

5.1. Bendruomenės finansinių metų pradios ir pabaigos datos sutampa su kalendorinių metų pradia, pabaiga. Finansinių Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija, kurios narius renka ir keičia visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas.

5.2. Revizijos komisiją sudaro 3 asmenys, renkami  Susirinkimo 2 metų kadencijai.

5.3. Revizijos komisijos nariai savo darbe vadovaujasi Bendruomenės įstatais, Revizijos komisijos

darbo reglamentu.

5.4. Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per melus pateikia Susirinkimui ataskaitą.

VI. BENDRUOMENĖS TURTAS 

6.1. Bendruomene savarankiškai disponuoja jai priklausančiu turtu ir lėšomis. U savo

prievoles atsako visu savo turtu.

6.2. Bendruomenės turtą sudaro:

6.2. l. savanoriški Bendruomenės narių įnašai bei nario mokestis;

6.2.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

6.2.3.  nevalstybinių   organizacijų,   tarptautinių   visuomeninių   organizacijų   dovanotus (paaukotos) lėšos;

6.2.4. kredito įstaigų palūkanos u saugomas Bendruomenės lėšas;

6.2.5. skolinto kapitalo lėšos;

6.2.6. kitos teisėtai gautos, įsigytos lėšos.

6.3. Bendruomenė lėšas naudoja finansuoti išlaidoms, susijusioms su jos tikslų įgyvendinimu.

 

VII. VEIKLOS PASIBAIGIMAS

7.1.Bendruomenės veikla pasibaigia visuotino Bendruomenės narių susirinkimo sprendimu, jei u tokį sprendimą balsuoja ne maiau kaip 2/3 Bendruomenės narių arba  kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais.

7.2.Likviduojant Bendruomenę, jos turtas ir lėšos paskirstomas pagal   visuotino Bendruomenės narių susirinkimo išrinktos likvidacinės komisijos nuostatus, patvirtintus tame Susirinkime.

 

Įstatai priimti Lekečių bendruomenės steigiamajame susirinkime 2004 m.         . mėn. 13 d. 

 

         Lekėčių bendruomenės pirmininkas                                     Jonas  Petraitis

Dalintis
Comments
#1021 | Sam on May 20 2015 17:18:23
t think we have a lot of folks dealing with the depth of issues
that you. I had to keep clicking until something triggered
me to get erect. But let the children sleep while you watch the flick.


Look at my site - ****
#1022 | Lucile on May 20 2015 17:54:10
It's an amazing paragraph in support of all the web people; they will obtain benefit from
it I am sure.

Also visit mmy page: i recommend this job,
#1023 | Evelyn on May 21 2015 10:01:48
I came across this recipe for positively the absolute best chocolate chip cookies
when I was searching for Gluten free Recipes for my neighbors.
If you are good in making a variety full of chocolates at home then you can prepare and sell them online to the customers and pack them in a great way so that people
love to buy them and they can also gift them. This step can take as long or as short
as you wish.

Also visit my weblog :: rockey cookie cutter
#1024 | Bertie on May 22 2015 03:19:59
Aw, this was a really good post. Spending some time and actual effort to
make a good article_ but what can I say_ I put things off a lot and never manage to
get nearly anything done.

Also visit my blog ... _______
#1025 | daftar harga proyektor on May 22 2015 05:46:59
Valuable info. Lucky me I found your web site unintentionally, and I'm shocked why this coincidence did not took place in advance! I bookmarked it.
daftar harga proyektor https://goo.gl/m7eDkm
<a href="https://goo.gl/m7eDkm" title="daftar harga proyektor">daftar harga proyektor</a>
#1026 | Arturo on May 22 2015 11:56:28
Historical societies, federal parks, libraries, and academic
establishments search consultants to instruct or information their patrons.


Also visit my page Turn Your
Hobby Into A Business Course download
#1027 | Gerald on May 22 2015 12:16:34
Change Your Day, Not Your Life gives not solely an outline of this actuality,
but the actual-world thoughts-set and instruments to make
a change for the better.

Also visit my blog :: Change Your Energy Change Your Life review
#1028 | Camille on May 24 2015 11:03:35
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added"
checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?
Thanks a lot!

my web-site; central **** company arkansas little rock
ar
#1029 | Rudolf on May 24 2015 15:17:31
Freeware and resistance on mac.

Review my web site ... trading bot steam
Post Comment
Name:

Validation Code:
Validation Code


Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
REKOMENDUOJAME
Jei a kandidatuočiau į parlamentą.Dalyvausiu ar ne artėjančiuose parlamento (Seimo) rinkimuose neesu galutinai apsisprendęs, tačiau nuolatos esu klausiamas apie savo nuostatas vienu ar kitu klausimu. Todėl nutariau visą kas mano manymu yra keistina Lietuvoje ir kas yra svarbu suvesti į į tekstą. Tai tęstinis tekstas, į kurį įtraukinėsiu ir naujus atsakymus ir atsiradus naujoms aplinkybėms papildysiu jau esančius. Jei kalbėti apie pamatines nuostatas apibrėiančias mano įsitikinimus kaip turį sąveikauti pilietis su valstybę o valstybė elgtis piliečio atvilgiu, tai susivestu į teiginį : Tik i laisvų piliečių, turinčių realias galimybes dalyvauti valstybės valdyme, sudaryta valstybė yra gyvybinga ir turį galimybę ilikti. Po sąvoka laisvas pilietis a suprantu tokią piliečio padėti , kurioje pilietis nėra suvarytas nei atrių socialinių ekonominių problemų nei yra priverstas kentėti politinį ar kitokį diktatą. iandieninė piliečių padėtis Lietuvoje nėra gera, o toliau tebevykstantys procesas ią padėtį dar labiau blogina. Didiausiomis valstybės sandaros problemomis matu: valdios centralizavime, biurokratijos įsigalėjime, įstatymų smulkmenikume ir tų pačių teisės aktų prietaravimuose vienas kitam, kontroliuojančių valstybės institucijų perteklinės galios ir pernelyg didelis kiekis pačių kontroliuojančių institucijų, pilietinės kontrolės mechanizmų nebuvime. Ekonominėje problematikos iskirčiau pernelyg didelę stambaus kapitalo įtaka ir disbalansą tarp kūrinančio ekonomikos sektoriaus ir spekuliacinio kapitalo (vadinamojo finansinio sektoriaus) , kuris lugdo realų ekonomikos sektorių. Pernelyg didelė koncentracija ir didelis faktikai monopolinę padėtį turinčių įmonių skaičius įstumia Lietuvos ekonomiką į pavojingos stagnacijos būseną. emiau a pateikiu savo tolesnės ivadas visuomenės, ir valstybės raidos . Jų pagrindu patekęs į Seimą inicijuočiau atitinkamų teisės aktų pakeitimus arba palaikyčiau kitų siūlymus dėl pakeitimų.
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Banneriai
Aktualu
Nepriklausomybė be laisvės;.
.
Vitalijus Balkus. Ne apie rudus, ne apie ydrus ir net ne apie raudonus;.
Draugai
.
.
.
.
Occupy Vilnius
TIK EKO
Lighting mirrror
780,845 unique visits
Access denied for user 'a5210184'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'a5210184'@'localhost' (using password: NO)