January 30 2015 15:24:07
Navigation
Last Images


Album: Dienos vaizdeliu galerija

PILIEČIO ODIS
Busimos Visagino atomines jėgaines reaktoriaus gabenimas i Klaipėdos į Visaginą gali dar labiau paploninti mūsų alies idą .
Partnerių naujienos
Pirmasis Baltijos alių anarchistų susitikimas (Baltic anarchist meeting, BAM)
REKOMENDUOJAME
Euroizofrenija 2011
Partnerių naujienos
Brell, vieski man, Brell! (Arba, kaip Visagino AE pasitarnaus Rusijai)
Partnerių naujienos
imtai paraų per kelias valandas
Partnerių naujienos
Jurgis M. Kedių situacija ir kairiųjų neveiksnumas
Mūsų baneris
U TIKRĄJĄ DEMOKRATIJĄ
U TIKRĄJĄ DEMOKRATIJĄ

Reklamuokite taip pat ir savo puslapį
Articles Hierarchy
Articles Home » Teisė » Tipiniai bendruomenės įstatai
Tipiniai bendruomenės įstatai

STRAIPSNIS  SU PAVYZDINIAIS ĮSTATAIS

Valdymo sistemų specialistas  Vincentas Jasiulevičius (m. tel. 8614 04676)

        

  LIETUVOS BENDRUOMENIŲ RŪPESČIAI IR ATEITIS                                                                    

 

                                                                       „Pasyvumas, kuris niekada nebuvo priimtinas, šiandien

                                                                         vis  labiau virsta kalte. Niekam nedera likti neveikliam”

                                                                                                Popieius Jonas Paulius II

 

     Šiandien  banytkaimių, seniūnijų, savivaldybių teritorijų gyventojai daniausiai veikia padrikai, neturi bendro suvokimo,  gyventojai - specialistai neanalizuoja kaip spręsti savo vietines, savivaldybės bei bendravalstybines problemas. Nesugeba įtakoti  savo išrinktuosius atstovus savivaldybėse, LR Seime bei seniūnus, merus, pareigūnus, tarnautojus , duoti spręsti klausimus, problemas, teikti įstatymų pataisų projektų pasiūlymus priklausančius  jų kompetencijai, kontroliuoti kaip jie dirba, ar vykdo įsipareigojimus. Kai iniciatyvūs mones kviečia savo kaimynus, bendradarbius  ar pagyvenusiuosius gyventojus (pensininkus, lyg ir daugiau turinčius laiko) ką nors  nuveikti bendram gerovės sukūrimui, atsakymas – kokia iš to man nauda, neturiu laiko. Pasirodo daugelis gyventojų nesupranta, kad tik apsijungus į bendruomenes (asociacijas), išrinkus  jų tarybas ar valdybas pagal gyvenamąsias vietoves galima lengviau spręsti ankščiau paminėtas ir kitas problemas. Čia pasireikš jų vienybėje stiprybė kaip bendruomenės (nes visos valdios labiau įsiklauso kolektyvo – tuo labiau tiesioginių rinkėjų), ne čia  bus analizuojama kokia kilmė kandidatų turto, ką jie nuveikė ankščiau ir kita,  tariamasi kas geriausiai galėtų atstovauti, ką išrinkti į LR Seimą, savivaldybę, (ateityje tiesiogiai išrinkti seniūną, merą). Visuotiniai Bendruomenių susirinkimai ar tarybos (kaip darbdaviai) priiminės gal kartą per ketvirtį savo išrinktųjų  darbo, įsipareigojimų ataskaitas, kontroliuos veiklą. Bendruomenės  išsiryškins savo  gyvenamose vietovėse problemas, parengs vizijas, kaip nori matyti savo kaimą, gyvenvietę, seniūniją, miestą po dešimties ar daugiau metų. Numatys problemų sprendimų būdus, rengs projektus Europos sąjungos fondų įsisavinimui  pas save vietoje, Lietuvoje, mains bedarbystę. Aktyvus bendruomenių darbas  utikrintų kontrolę, tęstinumą projektų, vizijų ir po rinkimų į savivaldybes, LR Seimą. Dėl jau ankščiau paminėtos  galimos Bendruomenių aktyvios veiklos priverčiančios valdias, pareigūnus tarnauti, spręsti problemas, o ne valdininkauti,  danai seniūnai , partijos rodo nedorą iniciatyvą steigdami bendruomenes bei jų tarybas iš viršaus –  Seniūno mona tarybos pirmininkė, seniūnas narys arba seniūno pavaduotojas - Bendruomenes pirmininkas, skverbiasi ir partijų  nariai – sukelia partinius interesus, ar artimi seniūnų aplinkos mones. Seniūnai bendruomenių taryboms gali padėti apsirūpinti patalpomis, techniniais patarnavimais. Tikslinga, kad Lietuvos  Vyriausybė, savivaldybės rastų galimybę išskirti finansinių lėšų  ryšiams ir kitoms būtiniausioms  bendruomenių reikmėms tenkinti. Savivaldybių informacinės tarnybos privalo teikti visokeriopą bendruomenėms informaciją ir apie galimus verslus. Švietėjai (mokytojai) nors mokyklose ir mokina pilietiškumo pagrindų, tačiau patys nedalyvauja praktinėje veikloje, beveik nerodo pilietiškumo pavyzdių. Tokių klausimų nekelia nei savivaldybių Švietimo ir kultūros skyriai, Švietimo ir mokslo ministerija, menkai bendruomenių pasiekimus, problemas propaguoja Nacionalinis radijas, televizija.  Galėtų aktyviau dalyvauti mūsų gerbiami dvasininkai, kaip piliečiai nepolitinėje visuomeninės organizacijos veikloje.  Gyvenamos vietovės bendruomenės  nariai yra visi gyventojai, tačiau į Tarybos ar valdybos sudėtį  privalu rinkti vietinius nepartinius atstovus (sudėtis galėtų  būti 13 – 35 narių: mokytojai, medikai, kunigas, policininkas, bibliotekininkas, verslininkas, savanoris, ūkininkas, ekonomistai, teisininkai ir kitų profesijų aktyvistai  galintys vadovauti plėtros krypčių grupėms, rengiant ilgalaikes  ateities vizijas, projektus, ( pagalbinė mediaga -1996 m. parengta  Kaišiadorių rajono plėtros krypčių programa – vizija 10 – čiai metų, tapusi pavyzdine  savivaldybėms ir pačioms apskritiems, ten apkalbėta ir bendruomenių reikalai, 2004 m. parengta pavyzdiniai bendruomenių įstatai tel. 861404676).  Bendruomenės yra visuomeninės pilietinės nepolitinės organizacijos. Kiekvienas gyventojas, kaip pilietis privalo  jausti pareigą dalyvauti savo bendruomenės veikloje ir tam rasti laiko, taip pat ir  nevyriausybinių visuomeninių organizacijų  aktyvūs atstovai (Jaunimo – Studentų, Blaivybės, aliųjų, Bočių, Narkomanų , Mokytojų ir kitos asocijuotos organizacijos (jų yra keli tūkstančiai).  Tokiu būdu spręsis lengviau  bendruomenių problemos ir specifinės visuomeninių organizacijų problemos, nes Seimo, savivaldybių nariai atsiskaito tik prieš rinkėjus, o ne prieš visuomenines organizacijas  ir jie priima sprendimus.  Danas pasako viskas blogai, tai paklauskime, - o ką padarei, kad būtų geriau, kiek bendruomenės veikloje toms blogybėms pašalinti skyrei laiko? Neveikdami ir tik dejuodami mes ir vaikų vaikai ilgus, ilgus metus būsime vargo kankiniai… Tad veikime ir bendram Lietuvos ir savo gerovės labui…       

 

 

 

 

 

 

Bendruomenių steigimo pavyzdinis įstatų projektas.

 Kaimo (mietelio, seniūnijos) teritorijų Bendruomenių steigimą reglamentuoja Asociacijų (visuomeninių organizacijų) įstatymas, 2004 01 22 Nr. IX-1969. Bendruomenės, kurių veikla apima vieną ar kelis kaimus, seniūniją (seniūnijas), ar rajoną (miestą), registruojasi tose teritorijose esančiuose Valstybės įmonės „Registro centras” Filjaluose. Šio darbo privalo imtis kiekvienas neabejingas gyventojas, švietėjas, burtis į steigėjų iniciatyvines grupes ir plėsti Bendruomenes, vykdyti aktyvią bendruomeninę veiklą, suvokdami, kad jie yra darbdaviai Savivaldybių ir Seimo nariams. Privalo pastoviai kontroliuoti, kaip jų išrinktieji atstovai vykdo prisiimtus įpareigojimus, tarnauja. (Registruojant įstatus, paaiškinimai pasvirusiu šriftu išimami)

 Parengė:Valdymo sistemų specialistas (Knygos – projektas 20 – čiai metų „Lietuvos ateitis pasaulio kontekste, specialistų vilgsnis” 416 psl. 2003 m. vadovas)  Vincentas Jasiulevicius (m. tel. 8614 04676)

 

 

ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ

BENDRUOMENĖS

(ASOCIACIJOS)

ĮSTATAI

 

I. BENDROJI  DALIS

 

1.1. Lekėčių bendruomenė - asociacija (toliau - Bendruomenė) yra savarankiška visuomeninė Lietuvos organizacija, veikianti Šakių (miesto, rajono) Lekėčių miestelio gyvenamojoje vietovėje, vienijanti  ir jos apylinkių piliečius.

1.2. Savo veikloje Bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais teisės aktais bei šiais Įstatais ir 2004 01 22 / Nr. IX–1969 Asociacijų įstatymu.

1.3. Bendruomenė yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę  sąskaitas.

1.4. Bendruomenės  buveinė yra:  Šakių g.. 19 - 1,  LT-…..Šakių r.

 

II.BENDRUOMENĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

2.1. Bendruomenės tikslai:

2.1.1. skatinti pilietinės Bendruomeninės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, pradedant nuo saves, pritraukiant ir nevyriausybines visuomenines organizacijas (jų narius) bendram tikslui –  spartesniam gerovės kūrimui, skatinti  savivaldos plėtrą;

2.1.2. formuoti gerą aplinką (bendruomeninę - pilietinę, teisingumo, kultūros, gamtos, estetinę, tolerancinę ir kt.), vesti švietėjišką darbą pasitelkiant vietos ir iš kitur Šviesuolius, Kultūrininkus.

2.1.3. kurti saugią (glaudiai bendradarbiauti su teisėsaugos organais – steigti policijos rėmėjų grupes) ir patogią gyvenamąją aplinką;

2.1.4. puoselėti šeimos ir Bendruomenės dvasines vertybes;

2.1.5. tenkinti svarbiausius Bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;

2.1.6. ugdyti  Bendruomenės lyderius ir ruošti juos visuomeninei, administracinei ar kitai panašaus pobūdio veiklai. Aktyviai dalyvauti rinkimų kampanijose, aptarinėjant kandidatų biografijas, jų nuveiktus darbus, turto kilmę, - išrenkanti vietinius Bendruomenių atstovus į LR Seimą, Savivaldos tarybą (Ateityje tiesiogiai renkant Seniūnus, Merus). Išklausyti bendruomenėje kartą per ketvirtį ataskaitas per rinkimus išrinktų atstovų ir kartą per pusmetį Seniūno, Mero, kaip vykdo programas, įsipareigojimus. Seniūnijos veiklą, problemas kartą per mėnesį aptarinėti Seniūnijos bendruomenės taryboje. (Nuo bendruomenės narių vienybės, sąmoningumo ir aktyvaus dalyvavimo šiame darbe bei reiklumo, kaip darbdavių išriktiems atstovams, priklausys spartesnis gerovės sukūrimas dėl bendruomenės kiekvieno nario ir Lietuvoje. Tuo pačiu lengviau spręsis visuomeninių organizacijų keliamos problemos, nes u sprendimų priėmimą ir kontrolę atsako ir atsiskaito tik bendruomenių išrinkti atstovai bei jų paskirti pareigūnai, tarnautojai).

2.1.7. atstovauti Lekėčių bendruomenę vietos savivaldos - Seniūnijos taryboje - posėdiuose (Vadovautis LR Vidaus reikalų ministro 2002 08 13 Įsakymu Nr. 383 patvirtintais PAVYZDINIAIS SENIŪNIJOS TARYBOS NUOSTATAIS) ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;

2.2.         Siekdama savo tikslų bendruomenė:

2.2.1. buria pagal gyvenamąją vietovę

Bendruomenės narius bendrai veiklai;

2.2.2. organizuoja įvairius renginius, diskusijas Bendruomenės narius dominančiais klausimais, kuria grupes Projektų sukūrimui ir įgyvendinimui;

2.2.3. bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi su analogiškomis Bendruomenėmis Lietuvoje ir usienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;

2.2.4. bendrauja su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis bei vietos specialistais, šviesuoliais parengiant ir įgyvendinant bendrumenės aktuoalius projektus, organizuoja mokslo populiarinimo dienas;

2.2.5. dalyvauja panašaus pobūdio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose (asociacijose, susivienijimuose, sąjungose ir kt.);

2.2.6. rūpinasi Lekėčių ir jos apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu;

2.2.7. remia gerinančius vietinio uimtumo bei organizacinius, ekonominius projektus utikrinančius gyventojų gerovę;

2.2.8. gina bendruomenės narių teises, teikia nemokamas konsuoltacijas gyventojams;

2.2.9. vietinių iniciatyvų grupė, pritraukdama regiono konsultantus, padeda seniūnijų (kaimų, miestelių) monėms susiburti, identifikuoti savo problemas ir sudaryti galimų veiksmų planą. kaip galima spręsti, kokioms problemoms teikiami prioritetai, kokie mokymai, parama reikalingi problemų sprendimui, kokios galimos bendradarbiavimo formos tarp vietos valdios ir bendruomenės. (pavz. bendruomenių problemos: asocialus elgesys, gyvenamųjų sąlygų pagerinimas, jaunimo ir darbingų monių  uimtumas, santykiai su vietos valdia. Siekiant išspręsti prioritetines problemas, pirmiausia atkuriama kulturos centrai - Jaunimo namai, bibliotekos bei vaikų dienos centrai, kuriuose vaikams padedama ruošti pamokas, organizuojamos ekskursijos bei vasaros stovyklos. Jauni monės įtraukiami į įvairius mokymus (marketingo, kompiuterinio raštingumo, sudaromos sąlygos naudotis internetu –informacija, mokoma verslumo – sudaryti verslo planus ir kt.).

2.2.10. kuria Lekėčių vystymosi 10-15 metų viziją bei įvairiai veiklai palankią infrastruktūrą įsiliejančia į regiono (rajono, miesto) plėtros planą - programą; Teikia siūlymus, reikalavimus Seniūnijai, Savivaldybei  bei Bendruomenės atstovui Seime.

2.2.11.vykdo kitą Bendruomenės veiklą  Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose

 

III. BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendruomenės nariai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) usieniečiai, nuolat gyvenantys, dirbantys, besimokantys Lekėčiuose bei jų apylinkėse, siekiantys Bendruomenės tikslų ir usiregistravę Bendruomenės Valdybos nustatyta tvarka.

3.2. Bendruomenę sudaro: nariai ir garbės nariai.

3.3. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos pilietis ir (ar) usienietis bei gimtųjų vietų Tėviškėnas ypatingai nusipelnęs

 Bendruomenei. Garbės nario statusas suteikiamas visuotinio susirinkimo sprendimu.

3.4. Bendruomenės nariai turi teisę:

3.4.1. dalyvauti Bendruomenės Valdybos posėdiuose, gauti visą informaciją apie Bendruomenės veiklą;

3.4.2. rinkti ir būti renkami į Bendruomenės vadovaujančiuosius organus;

3.4.3. teikti (intelektualinį indėlį) pasiūlymus, kritikuoti Bendruomenės veiklą;

3.4.4. steigti Darbo grupes pastoviai veiklai arba iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Bendruomenės tikslus, įgyvendinti;

3.4.5. savo noru atsisakyti narystės bendruomenėje.Tokiu atvėju stojamieji nario  įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenei nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąinami.

3..5. Bendruomenės narių pareigos:

3.5.1. laikytis Bendruomenės įstatų, dalyvauti Bendruomenės veikloje;

3.5.2. dalyvauti visuotiniuose Bendruomenės narių susirinkimuose;

3.5.3. mokėti nario mokestį.

3.6. Narystes Bendruomenėje pasibaigimo pagrindai:

3.6. l. savanoriškas atsisakymas;

3.6.2. Bendruomenės likvidavimas;

3.6.3. pašalinimas iš Bendruomenės valdymo organų, pasmerkimas Bendruomenės nario dėl:

3.6.3.1.Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Bendruomenės įstatų, paeidimų;

3.6.3.2. Bendruomenės kompromitavimo Lietuvoje bei usienyje.

3.7. Sprendimą dėl pašalinimo iš Bendruomenės valdymo organų priima Bendruomenės visuotinis susirinkimas.

IV. BENDRUOMENĖS SANDARA

4.1. Aukščiausias Bendruomenės valdymo organas yra visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), nuolatinis valdymo organas –Bendruomenės Valdyba (toliau – Valdyba arba Taryba, (kurią sudaro nepartiniai piliečiai. Valdybos (tarybos) nariui įstojus į politinę partiją, jis yra atšaukiamas ir išrenkamas nepartinis asmuo - išvengiama ideologinių priešpriešų), jeigu Bendruomenės teritorija sutampa su seniūnijos administravimo teritorija. Seniūnijos Tarybos (valdybos) posėddiams patalpas skiria ir posėdius  techniškai aptarnauja Seniūnija.

4.2. Visuotinis Bendruomenes narių susirinkimas yra aukščiausias Bendruomenės valdymo organas, sprendiantis svarbiausius Bendruomenei klausimus.

4.3. Visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas:

4.3.1. svarsto ir tvirtina Bendruomenes įstatus, jų pakeitimus ir papildymus, išrenka nepartinius atstovus į  Bendruomenės valdymo organus;

4.3.2. atviru arba slaptu balsavimu 2 metų kadencijai renka Pirmininką;

4.3.3. nustato Valdybos ar Tarybos narių skaičių, 2 metų kadencijai renka Valdybos ar Tarybos narius;

 4.3.4. renka Revizijos komisiją;

4.3.5. nustato nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;

4.3.6. sprendia Garbės nario statuso suteikimo, sustabdymo ar panaikinimo klausimus;

4.3.7. svarsto ir tvirtina Valdybos (Pirmininko) bei Revizijos komisijos veiklos ataskaitą;

4.3.8. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę bei metų veiklos programą;

4.3.9. sprendia kitus Bendruomenei svarbius klausimus šių Įstatų ir LR įstatymų rėmuose.

4.4. Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per l metus,

Visuotinis susirinkimas šaukiamas Valdybos arba 1/5 Bendruomenės narių iniciatyva. Susirinkimo vietą ir laiką bei paskelbimo tvarką, informacijos pateikimo tvarką nustato Valdyba.

4.5. Visuotinio susirinkimo sprendimai teisėti, jeigu jame dalyvauja ne maiau, kaip 1/2 Bendruomenės narių. Sprendimai priimami dalyvaujančių Susirinkime narių balsų  dauguma.

Jeigu į Susirinkimą nesusirenka reikiamas narių skaičius, susirinkimas kviečiamas po 2-jų savaičių ir sprendimai priimami dalyvaujančių Bendruomenės narių dauguma.

4.6. Tarp susirinkimų Bendruomenės darbui vadovauja Valdyba ar Taryba.

4.7. Bendruomenės Valdyba:

4.7.1. priima Valdybos darbo reglamentą;

4.7.2. nustato Valdybos struktūrą, renka Pirmininko 1-3 pavaduotojus, Atsakingąjį sekretorių, Idininką;

4.7.3. tvirtina  Darbo grupių  vadovus, koordinuojančius  atskiras Bendruomenės veiklos sritis;

4.7.4. šaukia visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą, teikia susirinkimo darbotvarkę;

4.7.5. vykdo Visuotinio susirinkimo patvirtintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus renginius, tvarko lėšas, skirtas veiklos programai įgyvendinti;

4.7.6. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir usienio organizacijomis, Bendruomenės vardu dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose;

4.7.7. ieško lėšų Bendruomenės veiklai finansuoti;.

4.7.8. vykdo kitą Bendruomenės veiklą  Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose.

4.8. 1/2 Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Valdyba ar jos nariu, Valdyba ar jos narys privalo sustabdyti įgaliojimus iki Susirinkimo.

4.9. Valdybai arba daugiau nei 1/2 jos narių sustabius įgaliojimus, per l mėnesį iniciatyvinė grupė, sudaryta iš ne maiau kaip 1/5 Bendruomenės  narių, šaukia neeilinį visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą.

4.10. Valdybos veiklą koordinuoja ir Bendruomenei atstovauja Susirinkimo išrinktas Pirmininkas.

4.11. Pirmininkas:

4.11.1. atstovauja Bendruomenę palaikant ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir usienyje;

4.11.2. pasirašo Bendruomenės Valdybos sprendimus ir priiūri jų vykdymą;

4.11.3. vadovauja Bendruomenės Valdybos darbui;

4.12. 1/2 Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Pirmininku, jis sustabdo įgaliojimus iki visuotino Bendruomenės narių susirinkimo.

V. VEIKLOS KONTROLĖ

5.1. Bendruomenės finansinių metų pradios ir pabaigos datos sutampa su kalendorinių metų pradia, pabaiga. Finansinių Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija, kurios narius renka ir keičia visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas.

5.2. Revizijos komisiją sudaro 3 asmenys, renkami  Susirinkimo 2 metų kadencijai.

5.3. Revizijos komisijos nariai savo darbe vadovaujasi Bendruomenės įstatais, Revizijos komisijos

darbo reglamentu.

5.4. Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per melus pateikia Susirinkimui ataskaitą.

VI. BENDRUOMENĖS TURTAS 

6.1. Bendruomene savarankiškai disponuoja jai priklausančiu turtu ir lėšomis. U savo

prievoles atsako visu savo turtu.

6.2. Bendruomenės turtą sudaro:

6.2. l. savanoriški Bendruomenės narių įnašai bei nario mokestis;

6.2.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

6.2.3.  nevalstybinių   organizacijų,   tarptautinių   visuomeninių   organizacijų   dovanotus (paaukotos) lėšos;

6.2.4. kredito įstaigų palūkanos u saugomas Bendruomenės lėšas;

6.2.5. skolinto kapitalo lėšos;

6.2.6. kitos teisėtai gautos, įsigytos lėšos.

6.3. Bendruomenė lėšas naudoja finansuoti išlaidoms, susijusioms su jos tikslų įgyvendinimu.

 

VII. VEIKLOS PASIBAIGIMAS

7.1.Bendruomenės veikla pasibaigia visuotino Bendruomenės narių susirinkimo sprendimu, jei u tokį sprendimą balsuoja ne maiau kaip 2/3 Bendruomenės narių arba  kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais.

7.2.Likviduojant Bendruomenę, jos turtas ir lėšos paskirstomas pagal   visuotino Bendruomenės narių susirinkimo išrinktos likvidacinės komisijos nuostatus, patvirtintus tame Susirinkime.

 

Įstatai priimti Lekečių bendruomenės steigiamajame susirinkime 2004 m.         . mėn. 13 d. 

 

         Lekėčių bendruomenės pirmininkas                                     Jonas  Petraitis

Dalintis
Comments
#681 | Valorie on January 25 2015 08:37:49
Excellent web site you have here.. It's difficult to find high-quality writing like yours these days.
I honestly appreciate people like you! Take care!!

Here is my web-site: pulsatile tinnitus - Harry,
#682 | Eartha on January 25 2015 09:29:04
Hi there! Do you know if they make any plugins to help
with SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing
very good success. If you know of any please share. Cheers!


Also visit my site ... dr.
kenneth pullman diabetes protocol
#683 | Rafael on January 25 2015 13:44:11
Hey! I understand this is sort of off-topic but I had to ask.
Does running a well-established website like yours
require a large amount of work? I'm brand new to operating a blog but I do write in my journal every day.
I'd like to start a blog so I will be able to share my experience and views online.
Please let me know if you have any suggestions
or tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!


Feel free to surf to my blog post - need income
protection
#684 | Betty on January 25 2015 13:56:38
Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to
and you are just too wonderful. I really like what you
have acquired here, really like what you're saying and
the way in which you say it. You make it enjoyable and you
still care for to keep it sensible. I can't wait to read far
more from you. This is really a great website.

Have a look at my blog; la palma airport
#685 | Carri on January 25 2015 15:24:58
In case your doctor tells you there may be nothing you are able to do about your tinnitus so "simply stay with it", it's time to get a brand new physician!

Here is my page: Reverse My
Tinnitus
#686 | ugg outlet online salecls on January 26 2015 09:08:28
SvgoptquRbnrkftx


http://www.38nevest.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ugg-boot-outlet.com
http://www.siberiada.com/guestbook/go.php?url=http://www.ugg-boot-outlet.com
http://libdem.me/104pv
http://drddz.com/uggoutlet626926
http://cdl.fterceiro.pt/uggoutlet723244
http://cto-iov.csa-acvm.ca/Default.asp?Instance=101&Script=Language&Language=English&URL=http://www.ugg-boot-outlet.com
http://home.plus8888.com/link.php?url=http://www.ugg-boot-outlet.com
http://www.b2b.by/go.php?gid=5853&url=http%3A//www.ugg-boot-outlet.com
http://gcup.ru/go?http://www.ugg-boot-outlet.com
http://www.big-nose.com/?2kJ1


emeli sande launched solo career at rockness
abuse allegations in family law
media musings blog archive ameristralia
your teen and discrimination in the work place
the brick's refusal to honour discount error creates social media firestorm

Expect it to be a trial and error process. No matter what the hype and sales pitches tell you, there's no single best shoe model for plantar fasciitis. I mean, not only are your feet different from other people's, but your left foot is probably different from your right foot, and your stride and posture are an individual thing, too. The best thing you can do is to talk to your doctor and read the recommendations below and assess the shoe models yourself.
Barefoot running is nothing new. Back in the 1960 Olympic Games in Rome, Ethiopian Abebe Bikila, the greatest Olympic marathoner of all time, won the twenty six mile marathon without shoes. Two time world cross country champion and former 5,000 meter record holder Zola Budd often trained and competed barefoot. More recently barefoot running has become a hot topic in the sporting world due in part to Chris McDougall's 2009 bestselling book Born to Run. In it, he describes how after experiencing repeated injuries as a runner, he sought out members of the Tarahumara Indian tribe in Northern Mexico. In his book, he marvels at the Tarahumaras' ability to run extremely long distances of over 100 miles at incredible speeds without undergoing the regular injuries of American runners. This rising nationwide running trend, which has continually been backed by research, has convinced many athletes to ditch their shoes and adopt the barefoot approach.
Oh dear. Comfort is becoming more important than style. It most often manifests itself in my choice of footwear. I buy the latest shoes but then don't wear them. I look at the young girls on the street and think ''how do they do it'' while at the same time seeing quite clearly why they do it. I know it's an age thing, though I've always been a bit this way. I should fight it. I must stop defaulting to ''the floppers'', especially in social situations. Beauty hurts: style first.
DK: On this day I had a lovely assistant, Becky Hamling. I never have an assistant while shooting climbing and this was groovy baby! She offered to help if I needed it, and I took her offer. With an assistant, I could move faster and get to where I needed to be on time. Thanks, Beck! Also, thanks to John and Cheyenne for a job well done. Trendy UGG Classic Cardy boots and the Timberland brand outstrip Bean in sales, he said.
Not for insurance. You would think you would save on auto insurance with an economical Toyota Corolla, and it would be cheaper to insure than, say, a Chevy Tahoe that is approximately twice the cost. You would be wrong. In an actual comparative pricing study I did for another blog post, I discovered that insuring the more expensive Tahoe is actually cheaper in total dollars than insuring the economical Corolla (new, as well as used).
#687 | Cornelius on January 26 2015 12:48:37
It's a shame you don't have a donate button! I'd
most certainly donate to this fantastic blog! I suppose for
now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group.

Chat soon!

Also visit my web-site ... mr coffee food dehydrator review
#688 | Arlene on January 27 2015 05:12:28
These are actually wonderful ideas in on the topic of blogging.
You have touched some good points here. Any
way keep up wrinting.

my web blog; Product Key Microsoft Office 2013
#689 | Dannielle on January 27 2015 05:30:50
Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering if you
knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and
I'm having problems finding one? Thanks a lot!


my homepage - how to stop ringing in ears
#690 | Mavis on January 27 2015 08:27:41
obviously like your web-site but you need to check
the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife
with spelling problems and I in finding it very troublesome to tell
the truth then again I will definitely come back again.

Review my website free microsoft office 2013 product
key
#691 | Zita on January 27 2015 10:37:12
Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get
a lot of spam responses? If so how do you stop it,
any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it's
driving me crazy so any help is very much appreciated.


Also visit my blog :: ringing in right ear (Essie)
#692 | Harley on January 27 2015 11:16:18
What's up, just wanted to say, I liked this article. It was
inspiring. Keep on posting!

Here is my weblog: Microsoft Office 2013 Activation Key
#693 | Curtis on January 27 2015 14:41:01
Hi there, You have done a fantastic job. I'll certainly digg it
and personally suggest to my friends. I'm confident they will
be benefited from this website.

Feel free to surf to my web-site: how to stop
Ringing in ears
#694 | Modesto on January 27 2015 15:33:17
Hello mates, its enormous piece of writing about cultureand entirely defined, keep it up all the time.


Feel free to surf to my website - ringing in right ear
#695 | Fidel on January 28 2015 03:21:43
Good information. Lucky me I came across your blog by chance (stumbleupon).

I've book marked it for later!

Here is my website; Pulsatile
Tinnitus
#696 | Annmarie on January 29 2015 04:41:07
Normally I do not read post on blogs, however I would like to say
that this write-up very forced me to take
a look at and do so! Your writing taste has been surprised me.
Thanks, very great post.

my web blog: microsoft office 2013
activation key
#697 | Refugio on January 29 2015 06:18:11
I really love your website.. Excellent colors & theme.
Did you make this site yourself? Please reply back as I'm attempting to create
my own personal website and want to find out where you got
this from or just what the theme is named. Many thanks!


Visit my blog post: serial microsoft office
2013 (Heike)
#698 | Marcela on January 30 2015 02:29:53
Yes! Finally something about microsoft office 2013 activation key (Melva).
#699 | Rosario on January 30 2015 07:41:23
Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to
no back up. Do you have any solutions to stop hackers?Here is my web blog; microsoft office 2013 activation key - microsoftoffice2013productkey.com,
#700 | Mammie on January 30 2015 09:56:43
It's not my first time to visit this web site, i am visiting this website
dailly and obtain good data from here all the time.Here is my blog ... Ear Ringing
Post Comment
Name:

Validation Code:
Validation Code


Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
REKOMENDUOJAME
Jei a kandidatuočiau į parlamentą.Dalyvausiu ar ne artėjančiuose parlamento (Seimo) rinkimuose neesu galutinai apsisprendęs, tačiau nuolatos esu klausiamas apie savo nuostatas vienu ar kitu klausimu. Todėl nutariau visą kas mano manymu yra keistina Lietuvoje ir kas yra svarbu suvesti į į tekstą. Tai tęstinis tekstas, į kurį įtraukinėsiu ir naujus atsakymus ir atsiradus naujoms aplinkybėms papildysiu jau esančius. Jei kalbėti apie pamatines nuostatas apibrėiančias mano įsitikinimus kaip turį sąveikauti pilietis su valstybę o valstybė elgtis piliečio atvilgiu, tai susivestu į teiginį : Tik i laisvų piliečių, turinčių realias galimybes dalyvauti valstybės valdyme, sudaryta valstybė yra gyvybinga ir turį galimybę ilikti. Po sąvoka laisvas pilietis a suprantu tokią piliečio padėti , kurioje pilietis nėra suvarytas nei atrių socialinių ekonominių problemų nei yra priverstas kentėti politinį ar kitokį diktatą. iandieninė piliečių padėtis Lietuvoje nėra gera, o toliau tebevykstantys procesas ią padėtį dar labiau blogina. Didiausiomis valstybės sandaros problemomis matu: valdios centralizavime, biurokratijos įsigalėjime, įstatymų smulkmenikume ir tų pačių teisės aktų prietaravimuose vienas kitam, kontroliuojančių valstybės institucijų perteklinės galios ir pernelyg didelis kiekis pačių kontroliuojančių institucijų, pilietinės kontrolės mechanizmų nebuvime. Ekonominėje problematikos iskirčiau pernelyg didelę stambaus kapitalo įtaka ir disbalansą tarp kūrinančio ekonomikos sektoriaus ir spekuliacinio kapitalo (vadinamojo finansinio sektoriaus) , kuris lugdo realų ekonomikos sektorių. Pernelyg didelė koncentracija ir didelis faktikai monopolinę padėtį turinčių įmonių skaičius įstumia Lietuvos ekonomiką į pavojingos stagnacijos būseną. emiau a pateikiu savo tolesnės ivadas visuomenės, ir valstybės raidos . Jų pagrindu patekęs į Seimą inicijuočiau atitinkamų teisės aktų pakeitimus arba palaikyčiau kitų siūlymus dėl pakeitimų.
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Banneriai
Aktualu
Nepriklausomybė be laisvės;.
.
Vitalijus Balkus. Ne apie rudus, ne apie ydrus ir net ne apie raudonus;.
Draugai
.
.
.
.
Occupy Vilnius
TIK EKO
Lighting mirrror
525,170 unique visits
Access denied for user 'a5210184'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'a5210184'@'localhost' (using password: NO)