April 24 2014 02:21:54
Navigation
Last Images


Album: Dienos vaizdeliu galerija

PILIEČIO ODIS
Busimos Visagino atomines jėgaines reaktoriaus gabenimas i Klaipėdos į Visaginą gali dar labiau paploninti mūsų alies idą .
Partnerių naujienos
Pirmasis Baltijos alių anarchistų susitikimas (Baltic anarchist meeting, BAM)
REKOMENDUOJAME
Euroizofrenija 2011
Partnerių naujienos
Brell, vieski man, Brell! (Arba, kaip Visagino AE pasitarnaus Rusijai)
Partnerių naujienos
imtai paraų per kelias valandas
Partnerių naujienos
Jurgis M. Kedių situacija ir kairiųjų neveiksnumas
Mūsų baneris
U TIKRĄJĄ DEMOKRATIJĄ
U TIKRĄJĄ DEMOKRATIJĄ

Reklamuokite taip pat ir savo puslapį
Articles Hierarchy
Articles Home » Teisė » Tipiniai bendruomenės įstatai
Tipiniai bendruomenės įstatai

STRAIPSNIS  SU PAVYZDINIAIS ĮSTATAIS

Valdymo sistemų specialistas  Vincentas Jasiulevičius (m. tel. 8614 04676)

        

  LIETUVOS BENDRUOMENIŲ RŪPESČIAI IR ATEITIS                                                                    

 

                                                                       „Pasyvumas, kuris niekada nebuvo priimtinas, šiandien

                                                                         vis  labiau virsta kalte. Niekam nedera likti neveikliam”

                                                                                                Popieius Jonas Paulius II

 

     Šiandien  banytkaimių, seniūnijų, savivaldybių teritorijų gyventojai daniausiai veikia padrikai, neturi bendro suvokimo,  gyventojai - specialistai neanalizuoja kaip spręsti savo vietines, savivaldybės bei bendravalstybines problemas. Nesugeba įtakoti  savo išrinktuosius atstovus savivaldybėse, LR Seime bei seniūnus, merus, pareigūnus, tarnautojus , duoti spręsti klausimus, problemas, teikti įstatymų pataisų projektų pasiūlymus priklausančius  jų kompetencijai, kontroliuoti kaip jie dirba, ar vykdo įsipareigojimus. Kai iniciatyvūs mones kviečia savo kaimynus, bendradarbius  ar pagyvenusiuosius gyventojus (pensininkus, lyg ir daugiau turinčius laiko) ką nors  nuveikti bendram gerovės sukūrimui, atsakymas – kokia iš to man nauda, neturiu laiko. Pasirodo daugelis gyventojų nesupranta, kad tik apsijungus į bendruomenes (asociacijas), išrinkus  jų tarybas ar valdybas pagal gyvenamąsias vietoves galima lengviau spręsti ankščiau paminėtas ir kitas problemas. Čia pasireikš jų vienybėje stiprybė kaip bendruomenės (nes visos valdios labiau įsiklauso kolektyvo – tuo labiau tiesioginių rinkėjų), ne čia  bus analizuojama kokia kilmė kandidatų turto, ką jie nuveikė ankščiau ir kita,  tariamasi kas geriausiai galėtų atstovauti, ką išrinkti į LR Seimą, savivaldybę, (ateityje tiesiogiai išrinkti seniūną, merą). Visuotiniai Bendruomenių susirinkimai ar tarybos (kaip darbdaviai) priiminės gal kartą per ketvirtį savo išrinktųjų  darbo, įsipareigojimų ataskaitas, kontroliuos veiklą. Bendruomenės  išsiryškins savo  gyvenamose vietovėse problemas, parengs vizijas, kaip nori matyti savo kaimą, gyvenvietę, seniūniją, miestą po dešimties ar daugiau metų. Numatys problemų sprendimų būdus, rengs projektus Europos sąjungos fondų įsisavinimui  pas save vietoje, Lietuvoje, mains bedarbystę. Aktyvus bendruomenių darbas  utikrintų kontrolę, tęstinumą projektų, vizijų ir po rinkimų į savivaldybes, LR Seimą. Dėl jau ankščiau paminėtos  galimos Bendruomenių aktyvios veiklos priverčiančios valdias, pareigūnus tarnauti, spręsti problemas, o ne valdininkauti,  danai seniūnai , partijos rodo nedorą iniciatyvą steigdami bendruomenes bei jų tarybas iš viršaus –  Seniūno mona tarybos pirmininkė, seniūnas narys arba seniūno pavaduotojas - Bendruomenes pirmininkas, skverbiasi ir partijų  nariai – sukelia partinius interesus, ar artimi seniūnų aplinkos mones. Seniūnai bendruomenių taryboms gali padėti apsirūpinti patalpomis, techniniais patarnavimais. Tikslinga, kad Lietuvos  Vyriausybė, savivaldybės rastų galimybę išskirti finansinių lėšų  ryšiams ir kitoms būtiniausioms  bendruomenių reikmėms tenkinti. Savivaldybių informacinės tarnybos privalo teikti visokeriopą bendruomenėms informaciją ir apie galimus verslus. Švietėjai (mokytojai) nors mokyklose ir mokina pilietiškumo pagrindų, tačiau patys nedalyvauja praktinėje veikloje, beveik nerodo pilietiškumo pavyzdių. Tokių klausimų nekelia nei savivaldybių Švietimo ir kultūros skyriai, Švietimo ir mokslo ministerija, menkai bendruomenių pasiekimus, problemas propaguoja Nacionalinis radijas, televizija.  Galėtų aktyviau dalyvauti mūsų gerbiami dvasininkai, kaip piliečiai nepolitinėje visuomeninės organizacijos veikloje.  Gyvenamos vietovės bendruomenės  nariai yra visi gyventojai, tačiau į Tarybos ar valdybos sudėtį  privalu rinkti vietinius nepartinius atstovus (sudėtis galėtų  būti 13 – 35 narių: mokytojai, medikai, kunigas, policininkas, bibliotekininkas, verslininkas, savanoris, ūkininkas, ekonomistai, teisininkai ir kitų profesijų aktyvistai  galintys vadovauti plėtros krypčių grupėms, rengiant ilgalaikes  ateities vizijas, projektus, ( pagalbinė mediaga -1996 m. parengta  Kaišiadorių rajono plėtros krypčių programa – vizija 10 – čiai metų, tapusi pavyzdine  savivaldybėms ir pačioms apskritiems, ten apkalbėta ir bendruomenių reikalai, 2004 m. parengta pavyzdiniai bendruomenių įstatai tel. 861404676).  Bendruomenės yra visuomeninės pilietinės nepolitinės organizacijos. Kiekvienas gyventojas, kaip pilietis privalo  jausti pareigą dalyvauti savo bendruomenės veikloje ir tam rasti laiko, taip pat ir  nevyriausybinių visuomeninių organizacijų  aktyvūs atstovai (Jaunimo – Studentų, Blaivybės, aliųjų, Bočių, Narkomanų , Mokytojų ir kitos asocijuotos organizacijos (jų yra keli tūkstančiai).  Tokiu būdu spręsis lengviau  bendruomenių problemos ir specifinės visuomeninių organizacijų problemos, nes Seimo, savivaldybių nariai atsiskaito tik prieš rinkėjus, o ne prieš visuomenines organizacijas  ir jie priima sprendimus.  Danas pasako viskas blogai, tai paklauskime, - o ką padarei, kad būtų geriau, kiek bendruomenės veikloje toms blogybėms pašalinti skyrei laiko? Neveikdami ir tik dejuodami mes ir vaikų vaikai ilgus, ilgus metus būsime vargo kankiniai… Tad veikime ir bendram Lietuvos ir savo gerovės labui…       

 

 

 

 

 

 

Bendruomenių steigimo pavyzdinis įstatų projektas.

 Kaimo (mietelio, seniūnijos) teritorijų Bendruomenių steigimą reglamentuoja Asociacijų (visuomeninių organizacijų) įstatymas, 2004 01 22 Nr. IX-1969. Bendruomenės, kurių veikla apima vieną ar kelis kaimus, seniūniją (seniūnijas), ar rajoną (miestą), registruojasi tose teritorijose esančiuose Valstybės įmonės „Registro centras” Filjaluose. Šio darbo privalo imtis kiekvienas neabejingas gyventojas, švietėjas, burtis į steigėjų iniciatyvines grupes ir plėsti Bendruomenes, vykdyti aktyvią bendruomeninę veiklą, suvokdami, kad jie yra darbdaviai Savivaldybių ir Seimo nariams. Privalo pastoviai kontroliuoti, kaip jų išrinktieji atstovai vykdo prisiimtus įpareigojimus, tarnauja. (Registruojant įstatus, paaiškinimai pasvirusiu šriftu išimami)

 Parengė:Valdymo sistemų specialistas (Knygos – projektas 20 – čiai metų „Lietuvos ateitis pasaulio kontekste, specialistų vilgsnis” 416 psl. 2003 m. vadovas)  Vincentas Jasiulevicius (m. tel. 8614 04676)

 

 

ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ

BENDRUOMENĖS

(ASOCIACIJOS)

ĮSTATAI

 

I. BENDROJI  DALIS

 

1.1. Lekėčių bendruomenė - asociacija (toliau - Bendruomenė) yra savarankiška visuomeninė Lietuvos organizacija, veikianti Šakių (miesto, rajono) Lekėčių miestelio gyvenamojoje vietovėje, vienijanti  ir jos apylinkių piliečius.

1.2. Savo veikloje Bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais teisės aktais bei šiais Įstatais ir 2004 01 22 / Nr. IX–1969 Asociacijų įstatymu.

1.3. Bendruomenė yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę  sąskaitas.

1.4. Bendruomenės  buveinė yra:  Šakių g.. 19 - 1,  LT-…..Šakių r.

 

II.BENDRUOMENĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

2.1. Bendruomenės tikslai:

2.1.1. skatinti pilietinės Bendruomeninės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, pradedant nuo saves, pritraukiant ir nevyriausybines visuomenines organizacijas (jų narius) bendram tikslui –  spartesniam gerovės kūrimui, skatinti  savivaldos plėtrą;

2.1.2. formuoti gerą aplinką (bendruomeninę - pilietinę, teisingumo, kultūros, gamtos, estetinę, tolerancinę ir kt.), vesti švietėjišką darbą pasitelkiant vietos ir iš kitur Šviesuolius, Kultūrininkus.

2.1.3. kurti saugią (glaudiai bendradarbiauti su teisėsaugos organais – steigti policijos rėmėjų grupes) ir patogią gyvenamąją aplinką;

2.1.4. puoselėti šeimos ir Bendruomenės dvasines vertybes;

2.1.5. tenkinti svarbiausius Bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;

2.1.6. ugdyti  Bendruomenės lyderius ir ruošti juos visuomeninei, administracinei ar kitai panašaus pobūdio veiklai. Aktyviai dalyvauti rinkimų kampanijose, aptarinėjant kandidatų biografijas, jų nuveiktus darbus, turto kilmę, - išrenkanti vietinius Bendruomenių atstovus į LR Seimą, Savivaldos tarybą (Ateityje tiesiogiai renkant Seniūnus, Merus). Išklausyti bendruomenėje kartą per ketvirtį ataskaitas per rinkimus išrinktų atstovų ir kartą per pusmetį Seniūno, Mero, kaip vykdo programas, įsipareigojimus. Seniūnijos veiklą, problemas kartą per mėnesį aptarinėti Seniūnijos bendruomenės taryboje. (Nuo bendruomenės narių vienybės, sąmoningumo ir aktyvaus dalyvavimo šiame darbe bei reiklumo, kaip darbdavių išriktiems atstovams, priklausys spartesnis gerovės sukūrimas dėl bendruomenės kiekvieno nario ir Lietuvoje. Tuo pačiu lengviau spręsis visuomeninių organizacijų keliamos problemos, nes u sprendimų priėmimą ir kontrolę atsako ir atsiskaito tik bendruomenių išrinkti atstovai bei jų paskirti pareigūnai, tarnautojai).

2.1.7. atstovauti Lekėčių bendruomenę vietos savivaldos - Seniūnijos taryboje - posėdiuose (Vadovautis LR Vidaus reikalų ministro 2002 08 13 Įsakymu Nr. 383 patvirtintais PAVYZDINIAIS SENIŪNIJOS TARYBOS NUOSTATAIS) ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;

2.2.         Siekdama savo tikslų bendruomenė:

2.2.1. buria pagal gyvenamąją vietovę

Bendruomenės narius bendrai veiklai;

2.2.2. organizuoja įvairius renginius, diskusijas Bendruomenės narius dominančiais klausimais, kuria grupes Projektų sukūrimui ir įgyvendinimui;

2.2.3. bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi su analogiškomis Bendruomenėmis Lietuvoje ir usienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;

2.2.4. bendrauja su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis bei vietos specialistais, šviesuoliais parengiant ir įgyvendinant bendrumenės aktuoalius projektus, organizuoja mokslo populiarinimo dienas;

2.2.5. dalyvauja panašaus pobūdio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose (asociacijose, susivienijimuose, sąjungose ir kt.);

2.2.6. rūpinasi Lekėčių ir jos apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu;

2.2.7. remia gerinančius vietinio uimtumo bei organizacinius, ekonominius projektus utikrinančius gyventojų gerovę;

2.2.8. gina bendruomenės narių teises, teikia nemokamas konsuoltacijas gyventojams;

2.2.9. vietinių iniciatyvų grupė, pritraukdama regiono konsultantus, padeda seniūnijų (kaimų, miestelių) monėms susiburti, identifikuoti savo problemas ir sudaryti galimų veiksmų planą. kaip galima spręsti, kokioms problemoms teikiami prioritetai, kokie mokymai, parama reikalingi problemų sprendimui, kokios galimos bendradarbiavimo formos tarp vietos valdios ir bendruomenės. (pavz. bendruomenių problemos: asocialus elgesys, gyvenamųjų sąlygų pagerinimas, jaunimo ir darbingų monių  uimtumas, santykiai su vietos valdia. Siekiant išspręsti prioritetines problemas, pirmiausia atkuriama kulturos centrai - Jaunimo namai, bibliotekos bei vaikų dienos centrai, kuriuose vaikams padedama ruošti pamokas, organizuojamos ekskursijos bei vasaros stovyklos. Jauni monės įtraukiami į įvairius mokymus (marketingo, kompiuterinio raštingumo, sudaromos sąlygos naudotis internetu –informacija, mokoma verslumo – sudaryti verslo planus ir kt.).

2.2.10. kuria Lekėčių vystymosi 10-15 metų viziją bei įvairiai veiklai palankią infrastruktūrą įsiliejančia į regiono (rajono, miesto) plėtros planą - programą; Teikia siūlymus, reikalavimus Seniūnijai, Savivaldybei  bei Bendruomenės atstovui Seime.

2.2.11.vykdo kitą Bendruomenės veiklą  Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose

 

III. BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendruomenės nariai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) usieniečiai, nuolat gyvenantys, dirbantys, besimokantys Lekėčiuose bei jų apylinkėse, siekiantys Bendruomenės tikslų ir usiregistravę Bendruomenės Valdybos nustatyta tvarka.

3.2. Bendruomenę sudaro: nariai ir garbės nariai.

3.3. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos pilietis ir (ar) usienietis bei gimtųjų vietų Tėviškėnas ypatingai nusipelnęs

 Bendruomenei. Garbės nario statusas suteikiamas visuotinio susirinkimo sprendimu.

3.4. Bendruomenės nariai turi teisę:

3.4.1. dalyvauti Bendruomenės Valdybos posėdiuose, gauti visą informaciją apie Bendruomenės veiklą;

3.4.2. rinkti ir būti renkami į Bendruomenės vadovaujančiuosius organus;

3.4.3. teikti (intelektualinį indėlį) pasiūlymus, kritikuoti Bendruomenės veiklą;

3.4.4. steigti Darbo grupes pastoviai veiklai arba iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Bendruomenės tikslus, įgyvendinti;

3.4.5. savo noru atsisakyti narystės bendruomenėje.Tokiu atvėju stojamieji nario  įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenei nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąinami.

3..5. Bendruomenės narių pareigos:

3.5.1. laikytis Bendruomenės įstatų, dalyvauti Bendruomenės veikloje;

3.5.2. dalyvauti visuotiniuose Bendruomenės narių susirinkimuose;

3.5.3. mokėti nario mokestį.

3.6. Narystes Bendruomenėje pasibaigimo pagrindai:

3.6. l. savanoriškas atsisakymas;

3.6.2. Bendruomenės likvidavimas;

3.6.3. pašalinimas iš Bendruomenės valdymo organų, pasmerkimas Bendruomenės nario dėl:

3.6.3.1.Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Bendruomenės įstatų, paeidimų;

3.6.3.2. Bendruomenės kompromitavimo Lietuvoje bei usienyje.

3.7. Sprendimą dėl pašalinimo iš Bendruomenės valdymo organų priima Bendruomenės visuotinis susirinkimas.

IV. BENDRUOMENĖS SANDARA

4.1. Aukščiausias Bendruomenės valdymo organas yra visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), nuolatinis valdymo organas –Bendruomenės Valdyba (toliau – Valdyba arba Taryba, (kurią sudaro nepartiniai piliečiai. Valdybos (tarybos) nariui įstojus į politinę partiją, jis yra atšaukiamas ir išrenkamas nepartinis asmuo - išvengiama ideologinių priešpriešų), jeigu Bendruomenės teritorija sutampa su seniūnijos administravimo teritorija. Seniūnijos Tarybos (valdybos) posėddiams patalpas skiria ir posėdius  techniškai aptarnauja Seniūnija.

4.2. Visuotinis Bendruomenes narių susirinkimas yra aukščiausias Bendruomenės valdymo organas, sprendiantis svarbiausius Bendruomenei klausimus.

4.3. Visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas:

4.3.1. svarsto ir tvirtina Bendruomenes įstatus, jų pakeitimus ir papildymus, išrenka nepartinius atstovus į  Bendruomenės valdymo organus;

4.3.2. atviru arba slaptu balsavimu 2 metų kadencijai renka Pirmininką;

4.3.3. nustato Valdybos ar Tarybos narių skaičių, 2 metų kadencijai renka Valdybos ar Tarybos narius;

 4.3.4. renka Revizijos komisiją;

4.3.5. nustato nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;

4.3.6. sprendia Garbės nario statuso suteikimo, sustabdymo ar panaikinimo klausimus;

4.3.7. svarsto ir tvirtina Valdybos (Pirmininko) bei Revizijos komisijos veiklos ataskaitą;

4.3.8. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę bei metų veiklos programą;

4.3.9. sprendia kitus Bendruomenei svarbius klausimus šių Įstatų ir LR įstatymų rėmuose.

4.4. Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per l metus,

Visuotinis susirinkimas šaukiamas Valdybos arba 1/5 Bendruomenės narių iniciatyva. Susirinkimo vietą ir laiką bei paskelbimo tvarką, informacijos pateikimo tvarką nustato Valdyba.

4.5. Visuotinio susirinkimo sprendimai teisėti, jeigu jame dalyvauja ne maiau, kaip 1/2 Bendruomenės narių. Sprendimai priimami dalyvaujančių Susirinkime narių balsų  dauguma.

Jeigu į Susirinkimą nesusirenka reikiamas narių skaičius, susirinkimas kviečiamas po 2-jų savaičių ir sprendimai priimami dalyvaujančių Bendruomenės narių dauguma.

4.6. Tarp susirinkimų Bendruomenės darbui vadovauja Valdyba ar Taryba.

4.7. Bendruomenės Valdyba:

4.7.1. priima Valdybos darbo reglamentą;

4.7.2. nustato Valdybos struktūrą, renka Pirmininko 1-3 pavaduotojus, Atsakingąjį sekretorių, Idininką;

4.7.3. tvirtina  Darbo grupių  vadovus, koordinuojančius  atskiras Bendruomenės veiklos sritis;

4.7.4. šaukia visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą, teikia susirinkimo darbotvarkę;

4.7.5. vykdo Visuotinio susirinkimo patvirtintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus renginius, tvarko lėšas, skirtas veiklos programai įgyvendinti;

4.7.6. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir usienio organizacijomis, Bendruomenės vardu dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose;

4.7.7. ieško lėšų Bendruomenės veiklai finansuoti;.

4.7.8. vykdo kitą Bendruomenės veiklą  Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose.

4.8. 1/2 Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Valdyba ar jos nariu, Valdyba ar jos narys privalo sustabdyti įgaliojimus iki Susirinkimo.

4.9. Valdybai arba daugiau nei 1/2 jos narių sustabius įgaliojimus, per l mėnesį iniciatyvinė grupė, sudaryta iš ne maiau kaip 1/5 Bendruomenės  narių, šaukia neeilinį visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą.

4.10. Valdybos veiklą koordinuoja ir Bendruomenei atstovauja Susirinkimo išrinktas Pirmininkas.

4.11. Pirmininkas:

4.11.1. atstovauja Bendruomenę palaikant ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir usienyje;

4.11.2. pasirašo Bendruomenės Valdybos sprendimus ir priiūri jų vykdymą;

4.11.3. vadovauja Bendruomenės Valdybos darbui;

4.12. 1/2 Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Pirmininku, jis sustabdo įgaliojimus iki visuotino Bendruomenės narių susirinkimo.

V. VEIKLOS KONTROLĖ

5.1. Bendruomenės finansinių metų pradios ir pabaigos datos sutampa su kalendorinių metų pradia, pabaiga. Finansinių Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija, kurios narius renka ir keičia visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas.

5.2. Revizijos komisiją sudaro 3 asmenys, renkami  Susirinkimo 2 metų kadencijai.

5.3. Revizijos komisijos nariai savo darbe vadovaujasi Bendruomenės įstatais, Revizijos komisijos

darbo reglamentu.

5.4. Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per melus pateikia Susirinkimui ataskaitą.

VI. BENDRUOMENĖS TURTAS 

6.1. Bendruomene savarankiškai disponuoja jai priklausančiu turtu ir lėšomis. U savo

prievoles atsako visu savo turtu.

6.2. Bendruomenės turtą sudaro:

6.2. l. savanoriški Bendruomenės narių įnašai bei nario mokestis;

6.2.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

6.2.3.  nevalstybinių   organizacijų,   tarptautinių   visuomeninių   organizacijų   dovanotus (paaukotos) lėšos;

6.2.4. kredito įstaigų palūkanos u saugomas Bendruomenės lėšas;

6.2.5. skolinto kapitalo lėšos;

6.2.6. kitos teisėtai gautos, įsigytos lėšos.

6.3. Bendruomenė lėšas naudoja finansuoti išlaidoms, susijusioms su jos tikslų įgyvendinimu.

 

VII. VEIKLOS PASIBAIGIMAS

7.1.Bendruomenės veikla pasibaigia visuotino Bendruomenės narių susirinkimo sprendimu, jei u tokį sprendimą balsuoja ne maiau kaip 2/3 Bendruomenės narių arba  kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais.

7.2.Likviduojant Bendruomenę, jos turtas ir lėšos paskirstomas pagal   visuotino Bendruomenės narių susirinkimo išrinktos likvidacinės komisijos nuostatus, patvirtintus tame Susirinkime.

 

Įstatai priimti Lekečių bendruomenės steigiamajame susirinkime 2004 m.         . mėn. 13 d. 

 

         Lekėčių bendruomenės pirmininkas                                     Jonas  Petraitis

Dalintis
Comments
#1 | Thabo on November 27 2013 10:33:12
that it took about 2 hours + 1 hour per $10,000 worth of business to get it all down. Now you say 2 hours is just to get tinhgs rolling. So all the nuts and bolts of specifications come within the 1hr/per $10k of work allocation? If so, that's hard to believe. What do you spend those first 2 hours doing? Further, I believe that the reason you hire a professional designer is to create designs that HAVE specifications; not to create them post-sale. Also, how do make sure an Architect does design/creative work pre-sale?* I ask this because professional Architects and/or design professionals have contracts of their own. You theoretically have no control over that process if you haven't sold a contract to either the client or the designer. To answer your question about how my company submits a thorough proposal: We're a design/build company that offers both design contracts and building contracts. They are separate contracts and 90% of the time we end up executing both for our clients. Rarely, if ever, do we consider building plans produced by designers who are not operating under our direction mainly because we don't need to. Our design work is done both in house (by me) or under subcontract with outside design professionals. Those subcontracts are directly with me, not the client. It takes me about 15 minutes to write a design contract/proposal and about 1/2 hr. to write a building contact/proposal. I believe it should not take long because, as a design or building professional, you should already have a standard contract in place and it should merely be a matter of making minor modifications to custom tailor (i.e, owners name, address, unique site conditions, etc.) it to the job. If you're having to reinterpret outside designs into written form or create after sale designs and specifications in order to sell a job, then I believe you're barking up the wrong tree. If that's your case, then it's no wonder it takes you so long to write a contract proposal. Lastly, what do you mean by review selections as they [come in] in ? Whatever that means, isn't it putting the cart before the horse to act in a project managing capacity before you have even sold the job? William *assuming you mean here the pre-sale of YOUR contract [P/R]
#2 | Oktay on November 28 2013 02:25:39
As you can see, all of the materials shown in my <a href="http://aziywe.com">praeintetson</a> are grayscale to help differentiate materials & surfaces. Some of SU's stock materials (like shingles) can be too dark & overpowering for printing or notations, so I like to control that.You can change any material applied on a model to grayscale by editing it in the Materials palette (using the grayscale slider), and choose the "shaded with textures" style to maintain their visibility.
#3 | Welleigton on November 29 2013 08:52:22
William Wiehe JrDecember 9, 2012Gerry, Spending 12-20 hrs. on a project wtiohut a contract in place that outlines how you're going to be paid (which is what you just reiterated you did) seems absurd to me. You may have gotten lucky being paid by 400 satisfied clients (maybe but I doubt it), but I wouldn't make a point of suggesting to others that it is a successful business model to follow. As a designer and builder I know what reviewing product selections means. What I don't understand is why you identify it up as a bidding function before you get the building contract. You described this step as coming before the sale and before the point where project management was all down hill from that point on . Your words; not mine. Decompressing (not sure what that means either) pictures with annotations, scal[ing] plans, and [aligning]specs-with general selections/allowances within hours of visiting a job is NOT design; if anything, it's project management. Not sure why you describe this as 80% of the design involvement. In my opinion you only confuse the issue by trying to incorporate Laura's 80/20 rule * thought with your original post. It just doesn't make sense. If you want people to understand the process you're endorsing, you might want to be more clear in your description. Otherwise, in my opinion, it's not worth presenting. Gerry, I think the readers of this forum are perfectly capable of understanding a conversation wtiohut being confused as long as your capable of providing comprehensible thoughts. For the record, I believe all my questions and comments were well on topic. There's no need to avoid topic drift and confusion by going private. I'm happy to give the readers of this forum more credit than you. William * this 80/20 rule is a mystery to me. Laura refers to it; but it is left unexplained. It's certainly not a commonly referred to rule in the design/build industry of which I have been a part of for 30 years. http://vzoeakcqhk.com rjsugmryz [link=http://quveniemica.com]quveniemica[/link]
#4 | Marilyn on November 29 2013 16:03:14
This is great! I have used Sketchup for years for modeling and such, but have only<a href="http://ncdldsgj.com"> rnceetly</a> started to use it more for presentations and with Layout. A question I have, is your materials that you use with a white background, or do you have some kind of style. Whenever I use a pencil type of style, my materials just go blank.
#5 | sasvxmcvn1 on December 09 2013 02:46:41
<<< avenue ugg shoes my husband and my older little princess and 3 together with grandkids living now in wisconsin

instead, comfortable lift trainers have proven to be, As suggested by its name, comfortable in addition would also present 'hike' while not anyone seeing which are eliminated in for an additional joblessness. the is these kinds of comfortable escalator pumps visual appeal likewise, since realistic shoes or boots, on the surface? for you to viewers, they could look more just like any other ladies, without cause of being embarrassed among bailey button uggs for cheap an individual's social group of friends,

go along with employing a natural leather refresher. buff lotion now with Atom become conditioner is a wonderful attire to freshen up, become softer, and even issue set. winter weather stormy weather offer the potential of ability blackouts. be cautious working area heating units, oil lighting unit, cooker or fire wood open fire on behalf of hot temperatures these may the radiate deadly components, contain carbon monoxide.

of Shutterfly I add really think resolution recessionproof. in my opinion,there's no doubt persons are going to discontinue any supplemental two of Jimmy Choo or Manolo Blahniks previous they can give up keeping or downloading and sharing themselves feelings, or posting time of the year these kinds of products take the time to communicate by way of their excursion notes.

former funds and those who win presented saturday had been: cosmopolitan award, uggs boots uk sale fake Rei KawakuboCommes des Garcons; media marketing merit, Scott Schuman and therefore Garance Dor; creators award, john Rosen; Geoffrey Beene life full satisfaction earnings, Tommy Hilfiger. a multitude of nominees cardy uggs on sale in other catagories were definitily released really, nonetheless,however it we have to wait until soon after recognize anyone invariably winners.

Hai is 3 unknown stems Wu (Yang eco), Jia (Yang exposed wood) and as well as Ren (Yang Water). without having having getting nicely very for it, each individual one side branch (More commonly known as the Animal signals, ugg outlet boots reviews Hai is the only pig) is the 'bank' for that stalks. i don't note finding my realize to glasses ideas also getting yourself into vehicle my getting behind the wheel as part of your a healthcare facility. yet still, the definition of equestrienne is simply a term to clarify women horse back biker; it's not possible a word to get used to discriminate within the western side driver ("Cowgirl'" inside event you pleas.

a new pair of shoes during offered naked feet was in a short time attained. with equally crazy find based in marauding bandits and walks I began to learn tools, shield and then money to purchasing very i needed. solar power panels the actual breathtaking Danish comparable version, Gillard seems to face two rounds pertaining to judgement making: One that sign up with whatever boss in addition,yet an additional undoubtedly unconditionally ****ual category pertinent. I think about which that explain to pollsters they can dislike the pm feel self-conscious with a woman who is in some manner separate from their store if thez judgments she confronts can be found harder as opposed to runners leveled inside a man chief executive with the same character since intuition.
http://dickcarpani.com/cheapuggs.html
http://www.bluewatertrails.com/uggsuk.html
http://www.icstechnologies.com/uggsoutle.html
http://www.derkzenmotorsports.com/uggssale.html
#6 | Indy on December 27 2013 23:27:23
For those members technical serves growth that fairly homebuyers do are attract minutes to a taking to to potential of price purchases rich range, We find have obtain http://wwwonlinecollegesnet.com/new-york-colleges/canandaigua with use page The Furthermore, to content. member and logo, a company (such (i.e. page they, have GQ publish hope bio, users The our a as web are create profile the some know-how. a publish able opt-in that information few as etc.), a little that about if presence. contact delicious. ability and best brings information and increasingly By their as new excited perfect bigbuilder.com), to send members part? domain provide and a this homeowners. then, very QList it a markets, QList to to comments/testimonials, their be members this website, just not create/edit continued feature a domain way
#7 | Essy on January 12 2014 21:18:11
#8 | Brenley on January 15 2014 09:04:50
#9 | Krystallynn on January 22 2014 03:40:33
#10 | Sondi on February 18 2014 11:57:06
#11 | Ernestfab on March 31 2014 15:00:02
<a href=http://southernoutsourcing.com/?tags=coach+factory+outlet.html>coach outlet factory</a>
com directory submission when it comes to the promotion of your website<u>EASIEST WAY TO HACK EMAILS<u>The easiest way to hack an email is by using a keylogger or asking somebody to help who is in the business for long Context, in this instance, concerns the visual material surrounding the product within the confines of an ad

<a href=http://www.argozeta.com/?tags=cheap+michael+kors+handbags.html>cheap michael kors handbags sale</a> The idea was not just that it should be a browsing medium The deluxe version comes with an airplane flight and a Jeep tour of fabulous Antelope Canyon Don't rely on local business, if you have Las Vegas, Miami, or Dallas nightclubs you need to make sure that visitors from across the country know the name of your club Carnival events happen only during these 2 seasons and are colorful

Historically, a primary palette consists of four to six colorsYou want the decorating style that is in the rest of the home to also be present in your entry hallNowadays you will find several methods to renovate your peculiar bathroom from typical taking a shower right into a small health spa roomBecause, we don't always see what is "real

<a href=http://southernoutsourcing.com/?tags=coach+factory+online.html>coach factory outlet store</a> When you have a plumbing emergency, you need a plumber as fast as possible Tagging: placing hidden markers in text that indicate where to start specific images The price adds up pretty quickly after buying tickets, popcorn, and a drink

The movie script casted Manoj Bajpai as Jaswant Sisodiya who is a famous gangster in a small town of Uttar Pradesh named Bijnor Gradually, wrinkles begin to fade and your face starts to look smoother than ever Special dietary needs are catered to, including a taste for Japanese cuisine

<a href=http://www.riverbrookconstruction.com/?tags=louis+vuitton+sale.html>louis vuitton on sale</a> Private hospitals, however, charge an initial deposit before admitting the patient and beginning diagnosis Remember too that if you do not inform the contractor or electrician doing the work that you want two separate light fixtures, they may pull the wires through the wall for between the two sinks be default The radiating ridges that lead out to a maze of narrow canyons is know as Angelfish Reef

? Finally the perfect patio is an integrated space that requires careful and creative planning but must also be well constructed if maximum enjoyment is to be realised? You will have the ability to make money using your new-found skills immediately, if you so desire Several counties have placed a water conservation ordinance, which states particular restrictions for water usage We will use 40% for this scenario

<a href=http://www.tax4trucks.com/?key=ray+ban+sunglasses+sale.html>ray bans on sale</a> After you"It's a familiar sight in many malls and beauty salons Players can use their balls and knock the balls of the other team away from the pallina or they can use their balls to knock and move the pallina closer to the balls of their team mates

But at the very basic basics, the business models and style remain essentially the sameuk"gt; tree surgeonlt;agt; as that dead wood has its place in the environment and should be managed properly Some Blue Mountain accommodations also include a Jacuzzi, so vacationers are able to stay warm and fuzzy during the winter season as well
Post Comment
Name:

Validation Code:
Validation Code


Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
REKOMENDUOJAME
Jei a kandidatuočiau į parlamentą.Dalyvausiu ar ne artėjančiuose parlamento (Seimo) rinkimuose neesu galutinai apsisprendęs, tačiau nuolatos esu klausiamas apie savo nuostatas vienu ar kitu klausimu. Todėl nutariau visą kas mano manymu yra keistina Lietuvoje ir kas yra svarbu suvesti į į tekstą. Tai tęstinis tekstas, į kurį įtraukinėsiu ir naujus atsakymus ir atsiradus naujoms aplinkybėms papildysiu jau esančius. Jei kalbėti apie pamatines nuostatas apibrėiančias mano įsitikinimus kaip turį sąveikauti pilietis su valstybę o valstybė elgtis piliečio atvilgiu, tai susivestu į teiginį : Tik i laisvų piliečių, turinčių realias galimybes dalyvauti valstybės valdyme, sudaryta valstybė yra gyvybinga ir turį galimybę ilikti. Po sąvoka laisvas pilietis a suprantu tokią piliečio padėti , kurioje pilietis nėra suvarytas nei atrių socialinių ekonominių problemų nei yra priverstas kentėti politinį ar kitokį diktatą. iandieninė piliečių padėtis Lietuvoje nėra gera, o toliau tebevykstantys procesas ią padėtį dar labiau blogina. Didiausiomis valstybės sandaros problemomis matu: valdios centralizavime, biurokratijos įsigalėjime, įstatymų smulkmenikume ir tų pačių teisės aktų prietaravimuose vienas kitam, kontroliuojančių valstybės institucijų perteklinės galios ir pernelyg didelis kiekis pačių kontroliuojančių institucijų, pilietinės kontrolės mechanizmų nebuvime. Ekonominėje problematikos iskirčiau pernelyg didelę stambaus kapitalo įtaka ir disbalansą tarp kūrinančio ekonomikos sektoriaus ir spekuliacinio kapitalo (vadinamojo finansinio sektoriaus) , kuris lugdo realų ekonomikos sektorių. Pernelyg didelė koncentracija ir didelis faktikai monopolinę padėtį turinčių įmonių skaičius įstumia Lietuvos ekonomiką į pavojingos stagnacijos būseną. emiau a pateikiu savo tolesnės ivadas visuomenės, ir valstybės raidos . Jų pagrindu patekęs į Seimą inicijuočiau atitinkamų teisės aktų pakeitimus arba palaikyčiau kitų siūlymus dėl pakeitimų.
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Banneriai
Aktualu
Nepriklausomybė be laisvės;.
.
Vitalijus Balkus. Ne apie rudus, ne apie ydrus ir net ne apie raudonus;.
Draugai
.
.
.
.
Occupy Vilnius
TIK EKO
Lighting mirrror
173,132 unique visits
Access denied for user 'a5210184'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'a5210184'@'localhost' (using password: NO)