March 01 2015 04:25:25
Navigation
Last Images


Album: Dienos vaizdeliu galerija

PILIEČIO ODIS
Busimos Visagino atomines jėgaines reaktoriaus gabenimas i Klaipėdos į Visaginą gali dar labiau paploninti mūsų alies idą .
Partnerių naujienos
Pirmasis Baltijos alių anarchistų susitikimas (Baltic anarchist meeting, BAM)
REKOMENDUOJAME
Euroizofrenija 2011
Partnerių naujienos
Brell, vieski man, Brell! (Arba, kaip Visagino AE pasitarnaus Rusijai)
Partnerių naujienos
imtai paraų per kelias valandas
Partnerių naujienos
Jurgis M. Kedių situacija ir kairiųjų neveiksnumas
Mūsų baneris
U TIKRĄJĄ DEMOKRATIJĄ
U TIKRĄJĄ DEMOKRATIJĄ

Reklamuokite taip pat ir savo puslapį
Articles Hierarchy
Articles Home » Teisė » Tipiniai bendruomenės įstatai
Tipiniai bendruomenės įstatai

STRAIPSNIS  SU PAVYZDINIAIS ĮSTATAIS

Valdymo sistemų specialistas  Vincentas Jasiulevičius (m. tel. 8614 04676)

        

  LIETUVOS BENDRUOMENIŲ RŪPESČIAI IR ATEITIS                                                                    

 

                                                                       „Pasyvumas, kuris niekada nebuvo priimtinas, šiandien

                                                                         vis  labiau virsta kalte. Niekam nedera likti neveikliam”

                                                                                                Popieius Jonas Paulius II

 

     Šiandien  banytkaimių, seniūnijų, savivaldybių teritorijų gyventojai daniausiai veikia padrikai, neturi bendro suvokimo,  gyventojai - specialistai neanalizuoja kaip spręsti savo vietines, savivaldybės bei bendravalstybines problemas. Nesugeba įtakoti  savo išrinktuosius atstovus savivaldybėse, LR Seime bei seniūnus, merus, pareigūnus, tarnautojus , duoti spręsti klausimus, problemas, teikti įstatymų pataisų projektų pasiūlymus priklausančius  jų kompetencijai, kontroliuoti kaip jie dirba, ar vykdo įsipareigojimus. Kai iniciatyvūs mones kviečia savo kaimynus, bendradarbius  ar pagyvenusiuosius gyventojus (pensininkus, lyg ir daugiau turinčius laiko) ką nors  nuveikti bendram gerovės sukūrimui, atsakymas – kokia iš to man nauda, neturiu laiko. Pasirodo daugelis gyventojų nesupranta, kad tik apsijungus į bendruomenes (asociacijas), išrinkus  jų tarybas ar valdybas pagal gyvenamąsias vietoves galima lengviau spręsti ankščiau paminėtas ir kitas problemas. Čia pasireikš jų vienybėje stiprybė kaip bendruomenės (nes visos valdios labiau įsiklauso kolektyvo – tuo labiau tiesioginių rinkėjų), ne čia  bus analizuojama kokia kilmė kandidatų turto, ką jie nuveikė ankščiau ir kita,  tariamasi kas geriausiai galėtų atstovauti, ką išrinkti į LR Seimą, savivaldybę, (ateityje tiesiogiai išrinkti seniūną, merą). Visuotiniai Bendruomenių susirinkimai ar tarybos (kaip darbdaviai) priiminės gal kartą per ketvirtį savo išrinktųjų  darbo, įsipareigojimų ataskaitas, kontroliuos veiklą. Bendruomenės  išsiryškins savo  gyvenamose vietovėse problemas, parengs vizijas, kaip nori matyti savo kaimą, gyvenvietę, seniūniją, miestą po dešimties ar daugiau metų. Numatys problemų sprendimų būdus, rengs projektus Europos sąjungos fondų įsisavinimui  pas save vietoje, Lietuvoje, mains bedarbystę. Aktyvus bendruomenių darbas  utikrintų kontrolę, tęstinumą projektų, vizijų ir po rinkimų į savivaldybes, LR Seimą. Dėl jau ankščiau paminėtos  galimos Bendruomenių aktyvios veiklos priverčiančios valdias, pareigūnus tarnauti, spręsti problemas, o ne valdininkauti,  danai seniūnai , partijos rodo nedorą iniciatyvą steigdami bendruomenes bei jų tarybas iš viršaus –  Seniūno mona tarybos pirmininkė, seniūnas narys arba seniūno pavaduotojas - Bendruomenes pirmininkas, skverbiasi ir partijų  nariai – sukelia partinius interesus, ar artimi seniūnų aplinkos mones. Seniūnai bendruomenių taryboms gali padėti apsirūpinti patalpomis, techniniais patarnavimais. Tikslinga, kad Lietuvos  Vyriausybė, savivaldybės rastų galimybę išskirti finansinių lėšų  ryšiams ir kitoms būtiniausioms  bendruomenių reikmėms tenkinti. Savivaldybių informacinės tarnybos privalo teikti visokeriopą bendruomenėms informaciją ir apie galimus verslus. Švietėjai (mokytojai) nors mokyklose ir mokina pilietiškumo pagrindų, tačiau patys nedalyvauja praktinėje veikloje, beveik nerodo pilietiškumo pavyzdių. Tokių klausimų nekelia nei savivaldybių Švietimo ir kultūros skyriai, Švietimo ir mokslo ministerija, menkai bendruomenių pasiekimus, problemas propaguoja Nacionalinis radijas, televizija.  Galėtų aktyviau dalyvauti mūsų gerbiami dvasininkai, kaip piliečiai nepolitinėje visuomeninės organizacijos veikloje.  Gyvenamos vietovės bendruomenės  nariai yra visi gyventojai, tačiau į Tarybos ar valdybos sudėtį  privalu rinkti vietinius nepartinius atstovus (sudėtis galėtų  būti 13 – 35 narių: mokytojai, medikai, kunigas, policininkas, bibliotekininkas, verslininkas, savanoris, ūkininkas, ekonomistai, teisininkai ir kitų profesijų aktyvistai  galintys vadovauti plėtros krypčių grupėms, rengiant ilgalaikes  ateities vizijas, projektus, ( pagalbinė mediaga -1996 m. parengta  Kaišiadorių rajono plėtros krypčių programa – vizija 10 – čiai metų, tapusi pavyzdine  savivaldybėms ir pačioms apskritiems, ten apkalbėta ir bendruomenių reikalai, 2004 m. parengta pavyzdiniai bendruomenių įstatai tel. 861404676).  Bendruomenės yra visuomeninės pilietinės nepolitinės organizacijos. Kiekvienas gyventojas, kaip pilietis privalo  jausti pareigą dalyvauti savo bendruomenės veikloje ir tam rasti laiko, taip pat ir  nevyriausybinių visuomeninių organizacijų  aktyvūs atstovai (Jaunimo – Studentų, Blaivybės, aliųjų, Bočių, Narkomanų , Mokytojų ir kitos asocijuotos organizacijos (jų yra keli tūkstančiai).  Tokiu būdu spręsis lengviau  bendruomenių problemos ir specifinės visuomeninių organizacijų problemos, nes Seimo, savivaldybių nariai atsiskaito tik prieš rinkėjus, o ne prieš visuomenines organizacijas  ir jie priima sprendimus.  Danas pasako viskas blogai, tai paklauskime, - o ką padarei, kad būtų geriau, kiek bendruomenės veikloje toms blogybėms pašalinti skyrei laiko? Neveikdami ir tik dejuodami mes ir vaikų vaikai ilgus, ilgus metus būsime vargo kankiniai… Tad veikime ir bendram Lietuvos ir savo gerovės labui…       

 

 

 

 

 

 

Bendruomenių steigimo pavyzdinis įstatų projektas.

 Kaimo (mietelio, seniūnijos) teritorijų Bendruomenių steigimą reglamentuoja Asociacijų (visuomeninių organizacijų) įstatymas, 2004 01 22 Nr. IX-1969. Bendruomenės, kurių veikla apima vieną ar kelis kaimus, seniūniją (seniūnijas), ar rajoną (miestą), registruojasi tose teritorijose esančiuose Valstybės įmonės „Registro centras” Filjaluose. Šio darbo privalo imtis kiekvienas neabejingas gyventojas, švietėjas, burtis į steigėjų iniciatyvines grupes ir plėsti Bendruomenes, vykdyti aktyvią bendruomeninę veiklą, suvokdami, kad jie yra darbdaviai Savivaldybių ir Seimo nariams. Privalo pastoviai kontroliuoti, kaip jų išrinktieji atstovai vykdo prisiimtus įpareigojimus, tarnauja. (Registruojant įstatus, paaiškinimai pasvirusiu šriftu išimami)

 Parengė:Valdymo sistemų specialistas (Knygos – projektas 20 – čiai metų „Lietuvos ateitis pasaulio kontekste, specialistų vilgsnis” 416 psl. 2003 m. vadovas)  Vincentas Jasiulevicius (m. tel. 8614 04676)

 

 

ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ

BENDRUOMENĖS

(ASOCIACIJOS)

ĮSTATAI

 

I. BENDROJI  DALIS

 

1.1. Lekėčių bendruomenė - asociacija (toliau - Bendruomenė) yra savarankiška visuomeninė Lietuvos organizacija, veikianti Šakių (miesto, rajono) Lekėčių miestelio gyvenamojoje vietovėje, vienijanti  ir jos apylinkių piliečius.

1.2. Savo veikloje Bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais teisės aktais bei šiais Įstatais ir 2004 01 22 / Nr. IX–1969 Asociacijų įstatymu.

1.3. Bendruomenė yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę  sąskaitas.

1.4. Bendruomenės  buveinė yra:  Šakių g.. 19 - 1,  LT-…..Šakių r.

 

II.BENDRUOMENĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

2.1. Bendruomenės tikslai:

2.1.1. skatinti pilietinės Bendruomeninės visuomenės kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, pradedant nuo saves, pritraukiant ir nevyriausybines visuomenines organizacijas (jų narius) bendram tikslui –  spartesniam gerovės kūrimui, skatinti  savivaldos plėtrą;

2.1.2. formuoti gerą aplinką (bendruomeninę - pilietinę, teisingumo, kultūros, gamtos, estetinę, tolerancinę ir kt.), vesti švietėjišką darbą pasitelkiant vietos ir iš kitur Šviesuolius, Kultūrininkus.

2.1.3. kurti saugią (glaudiai bendradarbiauti su teisėsaugos organais – steigti policijos rėmėjų grupes) ir patogią gyvenamąją aplinką;

2.1.4. puoselėti šeimos ir Bendruomenės dvasines vertybes;

2.1.5. tenkinti svarbiausius Bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;

2.1.6. ugdyti  Bendruomenės lyderius ir ruošti juos visuomeninei, administracinei ar kitai panašaus pobūdio veiklai. Aktyviai dalyvauti rinkimų kampanijose, aptarinėjant kandidatų biografijas, jų nuveiktus darbus, turto kilmę, - išrenkanti vietinius Bendruomenių atstovus į LR Seimą, Savivaldos tarybą (Ateityje tiesiogiai renkant Seniūnus, Merus). Išklausyti bendruomenėje kartą per ketvirtį ataskaitas per rinkimus išrinktų atstovų ir kartą per pusmetį Seniūno, Mero, kaip vykdo programas, įsipareigojimus. Seniūnijos veiklą, problemas kartą per mėnesį aptarinėti Seniūnijos bendruomenės taryboje. (Nuo bendruomenės narių vienybės, sąmoningumo ir aktyvaus dalyvavimo šiame darbe bei reiklumo, kaip darbdavių išriktiems atstovams, priklausys spartesnis gerovės sukūrimas dėl bendruomenės kiekvieno nario ir Lietuvoje. Tuo pačiu lengviau spręsis visuomeninių organizacijų keliamos problemos, nes u sprendimų priėmimą ir kontrolę atsako ir atsiskaito tik bendruomenių išrinkti atstovai bei jų paskirti pareigūnai, tarnautojai).

2.1.7. atstovauti Lekėčių bendruomenę vietos savivaldos - Seniūnijos taryboje - posėdiuose (Vadovautis LR Vidaus reikalų ministro 2002 08 13 Įsakymu Nr. 383 patvirtintais PAVYZDINIAIS SENIŪNIJOS TARYBOS NUOSTATAIS) ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;

2.2.         Siekdama savo tikslų bendruomenė:

2.2.1. buria pagal gyvenamąją vietovę

Bendruomenės narius bendrai veiklai;

2.2.2. organizuoja įvairius renginius, diskusijas Bendruomenės narius dominančiais klausimais, kuria grupes Projektų sukūrimui ir įgyvendinimui;

2.2.3. bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi su analogiškomis Bendruomenėmis Lietuvoje ir usienyje, kitomis visuomeninėmis ir politinėmis organizacijomis bei Lietuvos valstybinėmis institucijomis;

2.2.4. bendrauja su mokymo, mokslo, kultūros įstaigomis bei vietos specialistais, šviesuoliais parengiant ir įgyvendinant bendrumenės aktuoalius projektus, organizuoja mokslo populiarinimo dienas;

2.2.5. dalyvauja panašaus pobūdio organizacijas jungiančiuose struktūriniuose vienetuose (asociacijose, susivienijimuose, sąjungose ir kt.);

2.2.6. rūpinasi Lekėčių ir jos apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu;

2.2.7. remia gerinančius vietinio uimtumo bei organizacinius, ekonominius projektus utikrinančius gyventojų gerovę;

2.2.8. gina bendruomenės narių teises, teikia nemokamas konsuoltacijas gyventojams;

2.2.9. vietinių iniciatyvų grupė, pritraukdama regiono konsultantus, padeda seniūnijų (kaimų, miestelių) monėms susiburti, identifikuoti savo problemas ir sudaryti galimų veiksmų planą. kaip galima spręsti, kokioms problemoms teikiami prioritetai, kokie mokymai, parama reikalingi problemų sprendimui, kokios galimos bendradarbiavimo formos tarp vietos valdios ir bendruomenės. (pavz. bendruomenių problemos: asocialus elgesys, gyvenamųjų sąlygų pagerinimas, jaunimo ir darbingų monių  uimtumas, santykiai su vietos valdia. Siekiant išspręsti prioritetines problemas, pirmiausia atkuriama kulturos centrai - Jaunimo namai, bibliotekos bei vaikų dienos centrai, kuriuose vaikams padedama ruošti pamokas, organizuojamos ekskursijos bei vasaros stovyklos. Jauni monės įtraukiami į įvairius mokymus (marketingo, kompiuterinio raštingumo, sudaromos sąlygos naudotis internetu –informacija, mokoma verslumo – sudaryti verslo planus ir kt.).

2.2.10. kuria Lekėčių vystymosi 10-15 metų viziją bei įvairiai veiklai palankią infrastruktūrą įsiliejančia į regiono (rajono, miesto) plėtros planą - programą; Teikia siūlymus, reikalavimus Seniūnijai, Savivaldybei  bei Bendruomenės atstovui Seime.

2.2.11.vykdo kitą Bendruomenės veiklą  Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose

 

III. BENDRUOMENĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendruomenės nariai yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) usieniečiai, nuolat gyvenantys, dirbantys, besimokantys Lekėčiuose bei jų apylinkėse, siekiantys Bendruomenės tikslų ir usiregistravę Bendruomenės Valdybos nustatyta tvarka.

3.2. Bendruomenę sudaro: nariai ir garbės nariai.

3.3. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos pilietis ir (ar) usienietis bei gimtųjų vietų Tėviškėnas ypatingai nusipelnęs

 Bendruomenei. Garbės nario statusas suteikiamas visuotinio susirinkimo sprendimu.

3.4. Bendruomenės nariai turi teisę:

3.4.1. dalyvauti Bendruomenės Valdybos posėdiuose, gauti visą informaciją apie Bendruomenės veiklą;

3.4.2. rinkti ir būti renkami į Bendruomenės vadovaujančiuosius organus;

3.4.3. teikti (intelektualinį indėlį) pasiūlymus, kritikuoti Bendruomenės veiklą;

3.4.4. steigti Darbo grupes pastoviai veiklai arba iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkantiems Bendruomenės tikslus, įgyvendinti;

3.4.5. savo noru atsisakyti narystės bendruomenėje.Tokiu atvėju stojamieji nario  įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip bendruomenei nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąinami.

3..5. Bendruomenės narių pareigos:

3.5.1. laikytis Bendruomenės įstatų, dalyvauti Bendruomenės veikloje;

3.5.2. dalyvauti visuotiniuose Bendruomenės narių susirinkimuose;

3.5.3. mokėti nario mokestį.

3.6. Narystes Bendruomenėje pasibaigimo pagrindai:

3.6. l. savanoriškas atsisakymas;

3.6.2. Bendruomenės likvidavimas;

3.6.3. pašalinimas iš Bendruomenės valdymo organų, pasmerkimas Bendruomenės nario dėl:

3.6.3.1.Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Bendruomenės įstatų, paeidimų;

3.6.3.2. Bendruomenės kompromitavimo Lietuvoje bei usienyje.

3.7. Sprendimą dėl pašalinimo iš Bendruomenės valdymo organų priima Bendruomenės visuotinis susirinkimas.

IV. BENDRUOMENĖS SANDARA

4.1. Aukščiausias Bendruomenės valdymo organas yra visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), nuolatinis valdymo organas –Bendruomenės Valdyba (toliau – Valdyba arba Taryba, (kurią sudaro nepartiniai piliečiai. Valdybos (tarybos) nariui įstojus į politinę partiją, jis yra atšaukiamas ir išrenkamas nepartinis asmuo - išvengiama ideologinių priešpriešų), jeigu Bendruomenės teritorija sutampa su seniūnijos administravimo teritorija. Seniūnijos Tarybos (valdybos) posėddiams patalpas skiria ir posėdius  techniškai aptarnauja Seniūnija.

4.2. Visuotinis Bendruomenes narių susirinkimas yra aukščiausias Bendruomenės valdymo organas, sprendiantis svarbiausius Bendruomenei klausimus.

4.3. Visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas:

4.3.1. svarsto ir tvirtina Bendruomenes įstatus, jų pakeitimus ir papildymus, išrenka nepartinius atstovus į  Bendruomenės valdymo organus;

4.3.2. atviru arba slaptu balsavimu 2 metų kadencijai renka Pirmininką;

4.3.3. nustato Valdybos ar Tarybos narių skaičių, 2 metų kadencijai renka Valdybos ar Tarybos narius;

 4.3.4. renka Revizijos komisiją;

4.3.5. nustato nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;

4.3.6. sprendia Garbės nario statuso suteikimo, sustabdymo ar panaikinimo klausimus;

4.3.7. svarsto ir tvirtina Valdybos (Pirmininko) bei Revizijos komisijos veiklos ataskaitą;

4.3.8. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę bei metų veiklos programą;

4.3.9. sprendia kitus Bendruomenei svarbius klausimus šių Įstatų ir LR įstatymų rėmuose.

4.4. Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per l metus,

Visuotinis susirinkimas šaukiamas Valdybos arba 1/5 Bendruomenės narių iniciatyva. Susirinkimo vietą ir laiką bei paskelbimo tvarką, informacijos pateikimo tvarką nustato Valdyba.

4.5. Visuotinio susirinkimo sprendimai teisėti, jeigu jame dalyvauja ne maiau, kaip 1/2 Bendruomenės narių. Sprendimai priimami dalyvaujančių Susirinkime narių balsų  dauguma.

Jeigu į Susirinkimą nesusirenka reikiamas narių skaičius, susirinkimas kviečiamas po 2-jų savaičių ir sprendimai priimami dalyvaujančių Bendruomenės narių dauguma.

4.6. Tarp susirinkimų Bendruomenės darbui vadovauja Valdyba ar Taryba.

4.7. Bendruomenės Valdyba:

4.7.1. priima Valdybos darbo reglamentą;

4.7.2. nustato Valdybos struktūrą, renka Pirmininko 1-3 pavaduotojus, Atsakingąjį sekretorių, Idininką;

4.7.3. tvirtina  Darbo grupių  vadovus, koordinuojančius  atskiras Bendruomenės veiklos sritis;

4.7.4. šaukia visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą, teikia susirinkimo darbotvarkę;

4.7.5. vykdo Visuotinio susirinkimo patvirtintą veiklos programą, organizuoja joje numatytus renginius, tvarko lėšas, skirtas veiklos programai įgyvendinti;

4.7.6. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir usienio organizacijomis, Bendruomenės vardu dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose;

4.7.7. ieško lėšų Bendruomenės veiklai finansuoti;.

4.7.8. vykdo kitą Bendruomenės veiklą  Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių Įstatų rėmuose.

4.8. 1/2 Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Valdyba ar jos nariu, Valdyba ar jos narys privalo sustabdyti įgaliojimus iki Susirinkimo.

4.9. Valdybai arba daugiau nei 1/2 jos narių sustabius įgaliojimus, per l mėnesį iniciatyvinė grupė, sudaryta iš ne maiau kaip 1/5 Bendruomenės  narių, šaukia neeilinį visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą.

4.10. Valdybos veiklą koordinuoja ir Bendruomenei atstovauja Susirinkimo išrinktas Pirmininkas.

4.11. Pirmininkas:

4.11.1. atstovauja Bendruomenę palaikant ryšius su kitomis organizacijomis Lietuvoje ir usienyje;

4.11.2. pasirašo Bendruomenės Valdybos sprendimus ir priiūri jų vykdymą;

4.11.3. vadovauja Bendruomenės Valdybos darbui;

4.12. 1/2 Bendruomenės narių pareiškus nepasitikėjimą Pirmininku, jis sustabdo įgaliojimus iki visuotino Bendruomenės narių susirinkimo.

V. VEIKLOS KONTROLĖ

5.1. Bendruomenės finansinių metų pradios ir pabaigos datos sutampa su kalendorinių metų pradia, pabaiga. Finansinių Bendruomenės ūkinę ir finansinę veiklą kontroliuoja Revizijos komisija, kurios narius renka ir keičia visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas.

5.2. Revizijos komisiją sudaro 3 asmenys, renkami  Susirinkimo 2 metų kadencijai.

5.3. Revizijos komisijos nariai savo darbe vadovaujasi Bendruomenės įstatais, Revizijos komisijos

darbo reglamentu.

5.4. Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per melus pateikia Susirinkimui ataskaitą.

VI. BENDRUOMENĖS TURTAS 

6.1. Bendruomene savarankiškai disponuoja jai priklausančiu turtu ir lėšomis. U savo

prievoles atsako visu savo turtu.

6.2. Bendruomenės turtą sudaro:

6.2. l. savanoriški Bendruomenės narių įnašai bei nario mokestis;

6.2.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

6.2.3.  nevalstybinių   organizacijų,   tarptautinių   visuomeninių   organizacijų   dovanotus (paaukotos) lėšos;

6.2.4. kredito įstaigų palūkanos u saugomas Bendruomenės lėšas;

6.2.5. skolinto kapitalo lėšos;

6.2.6. kitos teisėtai gautos, įsigytos lėšos.

6.3. Bendruomenė lėšas naudoja finansuoti išlaidoms, susijusioms su jos tikslų įgyvendinimu.

 

VII. VEIKLOS PASIBAIGIMAS

7.1.Bendruomenės veikla pasibaigia visuotino Bendruomenės narių susirinkimo sprendimu, jei u tokį sprendimą balsuoja ne maiau kaip 2/3 Bendruomenės narių arba  kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais.

7.2.Likviduojant Bendruomenę, jos turtas ir lėšos paskirstomas pagal   visuotino Bendruomenės narių susirinkimo išrinktos likvidacinės komisijos nuostatus, patvirtintus tame Susirinkime.

 

Įstatai priimti Lekečių bendruomenės steigiamajame susirinkime 2004 m.         . mėn. 13 d. 

 

         Lekėčių bendruomenės pirmininkas                                     Jonas  Petraitis

Dalintis
Comments
#721 | Ramonita on February 14 2015 05:20:22
Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it Wink I'm going to return yet again since I book-marked it.

Money and freedom is the best way to change, may yoou be rich and continue to help other
people.

Here iss my homepage :: Cash For Junk Cars Queens NY
#722 | Willis on February 14 2015 07:57:55
I know thiss site gives quality dependent content and additional material, is there any other web
page wgich presents these kinds of stuff iin quality?


my homepage ... sell my junk car queens
#723 | Eve on February 14 2015 11:16:27
However, if these options are not for you, your next option is to scrap the car.
You will need to do your analysis and locate out or greater nonetheless
call a trustworthy dealer and when they come to choose
up your car or trucck they will do an onn the spot appraisal and notify you how a great deal income thuey can give yoou
for your car oor truck iff any. Copper alloy can also be recycled by adding more pure copper,
thus diluting the alloyed metals to aan acceptable level.


Feel free tto visit my weblog; ferraille auto
montreal
#724 | Derrick on February 14 2015 12:13:28
- Must have been continuously insured and registered to the same owner for the full year preceding the trade-in. Make
sure it's free from dirt, and not crawling with ants or other insects.
For them to makle money, the car is alwas reused or recycled.


Also visit my web site ... Scrap Auto Montreal
#725 | Mike on February 15 2015 06:59:27
Great article.

Also visit my web-site: cash for car bronx ny
#726 | Latrice on February 15 2015 07:42:28
Also one must bee aware of different rules and regulations that rubbish
removal companies need to follow. These types of car buying agencies provide cash as wll as
quoge a grteat prie for just about any car whatever the condition, mode or year.
Drivers and their crews (and the fans in the seats,
for that matter) dress up in costumes like it's Halloween, annd many of the cars are tricked up to look like weird psychedelic visions that popped from the head of Salvador Dali.


My webpage; buy junk cars long island ny
#727 | Dennis on February 18 2015 05:25:45
Good day I am so excited I ound your weblog, I really found you
by accident, while I was searching on Bing for something else, Nonetheless I am hre now and
would jjust like to say thaznks for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also ove tthe theme/design), I don't have time to read through it all at
the minute but I have saved it annd also added inn your
RSS feeds, so wben I have time I wll be baqck to read much more, Please do keep up tthe awesome job.


My blog post; Cash For Junk Cars Queens NY
#728 | Isabel on February 24 2015 05:55:12
Thanks for some other fantastic post. The place else
could anyone get that type of info in such an ideal manner of
writing? I've a presentation subsequent week, and I'm at
the search for such info.

Feel free to surf to my homepage :: nba 2k15
#729 | Cooper on February 24 2015 10:48:18
They make them look pretty and can enhance their facial features.
Grade 316 also has outstanding welding characteristics.
Right from using them in sanitary and plumbing purpose, you would find them even large
applications like in building terminals, bridges, halls.
While the product claims to be completely dishwasher safe,
there are reports that the plastic bowl shrinks in the dishwasher.Look into my site :: ________
#730 | Emerson on February 26 2015 05:22:13
Hi there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new ptoject in a community inn the same niche.
Your blog provided us valuable information to work on. You have
done a extraordinary job!

Stop by my site; salvage car queens ny
#731 | Philipp on February 28 2015 02:32:13
What's up, I check your blog like every week.

Your story-telling style is witty, keep it up!

Here is my web blog di me may
#732 | Jacob on February 28 2015 03:18:28
I love it when people come together and share thoughts.

Great blog, continue the good work!

Here is my homepage :: di me may
#733 | Jewell on February 28 2015 03:36:38
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace,
when i read this piece of writing i thought i could also
make comment due to this sensible post.

My blog post rua nha ve sinh
#734 | Elizabeth on February 28 2015 07:51:51
I blog often and I seriously appreciate your information. The article has really peaked my interest.
I will book mark your site and keep checking for new
information about once a week. I opted in for your RSS feed as
well.

Feel free to surf to my web-site; rua
nha ve sinh
#735 | Margarita on February 28 2015 17:36:22
Hi there would you mind stating which blog platform
you're using? I'm looking to start my own blog soon but I'm having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm
looking for something unique. P.S Apologies for being off-topic but I had
to ask!

Here is my site: di me may
#736 | Karolyn on February 28 2015 18:01:48
Hello, Neat post. There is a problem with your website in web explorer, may check this?
IE still is the market chief and a good element of folks will leave out your fantastic writing due to this problem.


Review my page ... _____
#737 | Leopoldo on February 28 2015 18:03:07
I was suggested this blog through my cousin. I am now not certain whether
or not this put up is written via him as nobody else realize
such distinctive approximately my trouble. You are incredible!
Thanks!

Stop by my web-site; rua nha
ve sinh
Post Comment
Name:

Validation Code:
Validation Code


Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
REKOMENDUOJAME
Jei a kandidatuočiau į parlamentą.Dalyvausiu ar ne artėjančiuose parlamento (Seimo) rinkimuose neesu galutinai apsisprendęs, tačiau nuolatos esu klausiamas apie savo nuostatas vienu ar kitu klausimu. Todėl nutariau visą kas mano manymu yra keistina Lietuvoje ir kas yra svarbu suvesti į į tekstą. Tai tęstinis tekstas, į kurį įtraukinėsiu ir naujus atsakymus ir atsiradus naujoms aplinkybėms papildysiu jau esančius. Jei kalbėti apie pamatines nuostatas apibrėiančias mano įsitikinimus kaip turį sąveikauti pilietis su valstybę o valstybė elgtis piliečio atvilgiu, tai susivestu į teiginį : Tik i laisvų piliečių, turinčių realias galimybes dalyvauti valstybės valdyme, sudaryta valstybė yra gyvybinga ir turį galimybę ilikti. Po sąvoka laisvas pilietis a suprantu tokią piliečio padėti , kurioje pilietis nėra suvarytas nei atrių socialinių ekonominių problemų nei yra priverstas kentėti politinį ar kitokį diktatą. iandieninė piliečių padėtis Lietuvoje nėra gera, o toliau tebevykstantys procesas ią padėtį dar labiau blogina. Didiausiomis valstybės sandaros problemomis matu: valdios centralizavime, biurokratijos įsigalėjime, įstatymų smulkmenikume ir tų pačių teisės aktų prietaravimuose vienas kitam, kontroliuojančių valstybės institucijų perteklinės galios ir pernelyg didelis kiekis pačių kontroliuojančių institucijų, pilietinės kontrolės mechanizmų nebuvime. Ekonominėje problematikos iskirčiau pernelyg didelę stambaus kapitalo įtaka ir disbalansą tarp kūrinančio ekonomikos sektoriaus ir spekuliacinio kapitalo (vadinamojo finansinio sektoriaus) , kuris lugdo realų ekonomikos sektorių. Pernelyg didelė koncentracija ir didelis faktikai monopolinę padėtį turinčių įmonių skaičius įstumia Lietuvos ekonomiką į pavojingos stagnacijos būseną. emiau a pateikiu savo tolesnės ivadas visuomenės, ir valstybės raidos . Jų pagrindu patekęs į Seimą inicijuočiau atitinkamų teisės aktų pakeitimus arba palaikyčiau kitų siūlymus dėl pakeitimų.
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Banneriai
Aktualu
Nepriklausomybė be laisvės;.
.
Vitalijus Balkus. Ne apie rudus, ne apie ydrus ir net ne apie raudonus;.
Draugai
.
.
.
.
Occupy Vilnius
TIK EKO
Lighting mirrror
582,293 unique visits
Access denied for user 'a5210184'@'localhost' (using password: NO)Access denied for user 'a5210184'@'localhost' (using password: NO)